Κυριακή 3 Μαρτίου 2019

Βιβλιογραφία: Αφρική

Περιλαμβάνεται βιβλιογραφία για τους ζώντες κατοίκους ολόκληρης της Αφρικανικής ηπείρου. Αρχικά, δίνεται η γενική βιβλιογραφία, που αφορά σε όλη την ήπειρο. Ακολουθεί η βιβλιογραφία της Βόρειας Αφρικής, όπου οι Κανάριες νήσοι δίνονται ξεχωριστά. Η υποσαχάρια ζώνη χωρίζεται ως Δυτική, Ανατολική, Κεντρική και Νότια Αφρική. Η βιβλιογραφία για τη Μαδαγασκάρη παρέχεται ξεχωριστά, όπως επίσης και για τους Πυγμαίους της Κεντρικής Αφρικής. Έπειτα δίνεται βιβλιογραφία με συνδυαστικές μελέτες, που εμπλέκουν πάνω από μία περιοχές και βιβλιογραφικό δείγμα από πρόσφατες ανθρωπολογικές μελέτες.


Γενικά

Hambly W.D. - Source book for African anthropology, Field Museum of Natural History, Anthropological Series, Vol. 26, (+supplement), Chicago, 1937.

Gayre R. - Ethnological Elements of Africa I, II, III, Mankind Quarterly, Apr.-Jul.-Oct., 1965.

Hambly W.D. - Racial Conflict in Africa, The Journal of Negro History, Vol. 12, No. 4, pp. 577-589, 1927.

Hamy E.T. - Les races Nègres, L'Anthropologie, Vol. 8, pp. 257-271, 1897.

Hartmann R. - Die Volker Afikas, Leipzig, 1879.

Herskovits M.J. - The anthropometry of the American Negro, Columbia University, Contributions to Antrhopology, Vol. 2, 1930.

Herskovits M.J. - The Negro in the New World Negro: the statment of a problem, American Anthropologist, Vol. 32, No. 1, pp. 145-155, 1930.

Hovelacque A. - Les Nègres de l'Afrique sus-équatorial, Paris, 1899.

Kappers A. - The character and spread of associated cephalic and cranial index peaks in Africa, Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, Proceedings. Series C, Biological and medical sciences, Vol. 39, No. 1, pp. 32-49, 1935.

Kappers A. - The spread of primitive humanity and its links with the more differentiated races, as revealed by cephalic and cranial index curves I, Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, Proceedings, Vol. 39, pp. 1156-1165, 1936.

Oschinsky L. - A Reappraisal of Recent Serological, Genetic and Morphological Research on the Taxonomyof the Races of Africa and Asia, Anthropologica, New Series, Vol. 1, No. 1-2, pp. 47-71, 1959.

Seligman C.G. - Races of Africa, London, 1930.

Sergent H. - Contribution à l'étude d'un nouvel indice de robusticité chez les noirs (indice de Lefrou), Ann. Medec. et Pharm. Colon., XXX, pp. 490-493, 1932.

Struck B. - Versuch einer Karte des Kopfindex im mittleren Afrika, Zeitschrift fur Ethnologie, Vol. 54, pp. 51-113, 1922.

Topinard P. - L'indice cephalique chez les Negres d'Afrique, Bulletins de la Societe d'Anthropologie de Paris, 3e ser., Vol. 4, p. 240-241, 1881.

Verrier - Les races noires de l'Afrique, Clermont, 1889.


Βόρεια Αφρική

Abbas Ammar - Physical Measurements and Serology of the People of Sharqiya (Egypt), Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 70, pp. 147-170, 1940.

Amat C. - Le M'zab et les M'zabites (Anthropologie), Paris, 1888.

Amat C. - Les Beni M’Zab. Anthropologie de l’Algérie, Revue d’Anthropologie, Vol. 7, pp. 617-639, 1884.

Atgier -  Les Touareg à Paris, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 10, No. 1, pp. 222-243, 1909.

Baader O. - Cro-magnide Typen aus Nordafrika, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 41, pp. 155-159, 1944.

Bates Ο. - The eastern Libyans, London, 1914.

Bertholon L. - Coup d'oeil d'ensemble sur la repartition du type blond dans le nord de l'Afrique, Association francaise de l'avancement des sciences (Reims), I, pp. 1036-1047, 1907.

Bertholon L. - Documents anthropologiques sur les Phéniciens, Bulletin de la Société d'anthropologie et de biologie de Lyon, Vol. 11, pp. 179-224, 1892.

Bertholon L. - Esquisse de l'anthropologie criminelle des Tunisiens musulmans (review L'Anthropologie, Vol. 1, pp. 75-79, 1890), Bibl. d'anthr. criminelle et des sciences penales, Paris, 1889.

Bertholon L. - Exploration anthropologique de la Khroumirie, Bulletin de Geographie Historique et Descriptive, No. 4, pp. 415-499, 1891.

Bertholon L. - Exploration anthropologique de la Khroumirie, Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, Vol. 3, pp. 689-692, 1892.

Bertholon L. - Exploration anthropologique de l'île de Gerba, L'Anthropologie, Vol. 8, pp. 399-425, pp. 559-583, 1897.

Bertholon L. -  Note sur l'identité des caractères anthropologiques des Basques et des Phéniciens, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 7, No. 1, pp. 663-671, 1896.

Bertholon L., Chantre E. - Anthropométrie des femmes dans la Berbérie orientale, Bulletin de la Société d'anthropologie de Lyon, Vol. 31, pp. 45-47, 1912.

Bertholon L., Chantre E. - Carte de l'indice céphalique dans la Berbérie orientale (Tripolitaine, Algérie, Tunisie), Bulletin de la Société d'anthropologie de Lyon, Vol. 30, pp. 49-52, 1911.

Bertholon L., Chantre E. - Carte de l'indice nasale dans la Berbérie orientale (Tripolitaine, Algérie, Tunisie), Bulletin de la Société d'anthropologie de Lyon, Vol. 30, pp. 53-56, 1911.

Bertholon L., Chantre E. - Les Arabes en Berbérie, Bulletin de la Société d'anthropologie de Lyon, Vol. 31, pp. 52-60, 1912.

Bertholon L., Chantre E. - Les yeux des Berbères: leur forme, leurs indices, leur coloration, Bulletin de la Société d'anthropologie de Lyon, Vol. 31, pp. 40-44, 1912.

Bertholon L., Chantre E. - Recherches anthropologiques dans la Berbérie Orientale (Tripolitaine, Tunisie, Algérie), Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, Vol. 5, No. 2 pp. 150-159, 1914.

Bertholon L., Chantre E. - Recherches anthropologiques dans la Berberie orientale, Vol. I, II (review L'Anthropologie, Vol. 24, pp. 560-565, 1913), Lyon, 1912.

Bertholon L., Lacassagne A. - Quelques renseignements sur les habitants de la Kroumirie,
Bulletin de la Société d'anthropologie de Lyon, Vol. 6, pp. 71-80, 1887.

Biasutti R. - Egiziani ed Etiopici, Aegyptus, Vol. 6, No. 1, pp. 27-35, 1925.

Biasutti R. - Vestiges d'anciens elements raciaux dans les oasis du Sahara (review), L'Anthropologie, Vol. 46, pp. 177, 1936.

Brandenburg E. - Anthropologisches aus Tripoli, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 42, pp. 148-150, 1910.

Cabot Briggs L. - Contribution à l'anthropologie des Zenata du Sahara, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 6, No. 4, pp. 214-222, 1955.

Cabbot Briggs L. -  L'anthropologie des Touareg du Sahara, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 6, No. 1, pp. 93-116, 1955.

Chabeuf M. - Contribution à la craniométrie des Algériens modernes, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 6, No. 3, pp. 281-294, 1970.

Chamla M.-C., Ferembach D. - Anthropologie (Partie III), Kabylie: Anthropologie biologique, Encyclopedie Berbere, Aix-en-Province, 1988.

Chantre E. - Caractères anthropométriques des Ouadaiens, Bulletin de la Société d'anthropologie de Lyon, Vol. 28, pp. 58-59, 1909.

Chantre E. - Études anthropométriques de 53 Marocains (résumé), Bulletin de la Société d'anthropologie de Lyon, Vol. 28, pp. 89-93, 1909.

Chantre E. - La population de la Tripolitaine, Bulletin de la Société d'anthropologie de Lyon, Vol. 30, pp. 125-127, 1911.

Chantre E. - La taille et l'indice céphalique au Maroc, d'après 438 sujets, résumé, Bulletin de la Société d'anthropologie de Lyon, Vol. 31, pp. 88-90, 1912.

Chantre E. - Les Barabra, esquisse ethnographique et anthropometrique, Bulletin de la Société d'Anthropologie de Lyon, Vol. 20, pp. 261-276, 1901.

Chantre E. - Les Bédouins d'Egypte, Bulletin de la Société d'anthropologie et de biologie de Lyon, Vol. 20, pp. 127-138, 1901.

Chantre E. - Les Mozabites, Bulletins de la Societe Anthropologique de Lyon, 1910.

Chantre E. - Observations anthropometriques sur 15 nomades sahariens, Bulletin de la Societe d'Anthropologie de Lyon, Vol. 29, pp. 34-40, 1910.

Chantre E. - Recherches anthropologiques dans l'Afrique orientale, Egypte (review L'Anthropologie, Vol. 16, pp. 349-356, 1905), Lyon, 1904.

Chantre E. - Recherches anthropologiques en Egypte, Bulletin de la Société d'anthropologie de Lyon, Vol. 23, pp. 174-206, 1904.

Charpin M. - Recherches d'anthropologie physique sur des Téda du Tibesti, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 2, No. 4, pp. 439-451, 1961.

Cline W. - Anthropometric notes on the natives of Siwah Oasis, Harvard African Studies, Varia Africana V, Vol. 10, 1932.

Collignon R. - Essai d'ethnologie de la Tunisie, Congres de l'Association Francaise pour l'avancement des sciences (Nancy), II, pp. 630-637, 1886.

Collignon R. - Etude sur l'ethnographie generale de la Tunisie, Bulletin de géographie historique et descriptive, Vol. 1, pp. 181-353, 1886.

Collignon R. - Repartition de la couleur des yeux et des cheveux chez les Tunisiens sedentaires, Revue d'Anthropologie, 3rd ser., t. III, pp. 1-8, 1888.

Coon C.S. - Tribes of the Rif, Cambridge, Mass., 1931.

Craig J.I. - Anthropometry of Modern Egyptians, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 8, pp. 66-78, 1911.

Elisseif - Excursion anthropologique au Sahara, (review Revue d'Anthropologie, Vol. 15, pp. 352-354, 1886) Investia de la Société russe de géographie, Saint-Petershourg, XXI, fasc. 5, 1885.

Gessain R., Lhote H. - Contribution à l'anthropologie des Ouargli (population noire d'une oasis saharienne), Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 2, No. 2, pp. 238-270, 1961.

Hamy E.T. - Aperçu sur les races humaines de la vallée du Nil, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 9, No. 1, pp. 718-743, 1886.

Hamy E.T. - Les Negres de la vallee du Nil, Revue d'Anthropologie, 2e ser., Vol. 4, pp. 222-235, 1881.

Hartmann R. - Untersuchungen über die Völkerschaften Nord-Ost-Afrikas, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 2, pp. 86-111, 1870.

Hrdlicka A. - The natives of Kharga Oasis, Egypt, Smithsonian Misc. Coll., Vol. 59, No. 1, 1912.

Huguet J. - La valeur physique generale des indigenes Sahariens, Revue de l'École d'anthropologie de Paris, Vol. 14, pp. 263-282, 1904.

Huguet J. - Recherches sur les habitants du Mzab, Revue de l'École d'anthropologie de Paris, Vol. 16, pp. 18-31, 1906.

Huguet J. - Sur les Touareg, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 3, No. 1, pp. 614-642, 1902.

Keiter F. - Deutsche und Berber. Die Gesichtszüge mitteleuropäischer und nordafrikanischer europider Bevölkerungen, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 33, pp. 474-490, 1935.

Kidder H.H. - Notes on the pigmentation of the skin, hair and eyes of the Kabyles, Harvard African Studies, Varia Africana IV, Vol. 8, pp. 225-227, 1927.

Kossovitch N. - Recherches sero-anthropologiques chez quelques peuples du Sahara Francais, Comptes rendus des séances de la Société de biologie, t. 116, pp. 759-761, 1934.

Kossovitch N., Benoit M.F. - Contribution à l'étude des indigènes du Maroc, Revue Anthropologique, Vol. 43, pp. 318-341, 1933.

Kossovitch N., Benoit Μ.F. - Une tribu du Maroc, Les Bahloula, L'Anthropologie, Vol. 45, pp. 347-363, 1935.

Leblanc E. - Anthropométrie et caracteres morphologiques des Zenata sahariens, Revue Anthropologique, Vol. 44, pp. 338-349, 1934.

Leblanc E. - Les Touareg, Ethnographie physique et anthropométrie, Revue Anthropologique, Vol. 38, pp. 331-357, 1928, Vol. 39, pp. 19-44, 1929.

Leblanc E., Bergerot J. - Nouvelle contribution a l'étude de l'anthropologie anatomique des Touareg, Revue Anthropologique, Vol. 46, pp. 140-150, 1936.

Lefèvre-Witier P., Ruffié J. - Notes sur l'hétérogénéité biologique des Touaregs, Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, Vol. 11, No. 1, pp. 99-105, 1972.

Lissauer A. - Archäologische und anthropologische Studien über die Kabylen, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 40, No. 4, pp. 501-535, 1908.

Lundman B. - Die hellen Afrikaner und die dunklen Dalekarlier, Ethnos, Vol. 14, No. 2-4, pp. 163–171, 1949.

Manouvrier L., Capitan - Etude anthropologique et archeologique de l'Egypte, Revue mensuelle de l'École d'anthropologie de Paris, Vol. 15, pp. 18-24, 1905.

Marie A., Mc Auliffe L. - Étude anthropométrique de 136 indigènes Tunisiens, Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, Vol. 170, pp. 204-206, 1920.

Müller G. - Rassebilder aus Tripolitanien, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 68, pp. 141-150, 1936.

Myers C.S. - Contributions to Egyptian Anthropology, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 35, pp. 80-91, 1905, Vol. 36, pp. 237-271, 1906, Vol. 38, pp. 99-147, 1908 (+here).

Noel P. - Étude ethnographique et anthropologique sur les Tédas du Tibesti, L'Anthropologie, Vol. 30, pp. 115-135, 1920.

Papillault G. - Sur les populations de l'Aures, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 8, No. 1, pp. 537-544, 1897.

Puccioni N. - Antropometria delle genti delle Cirenaica, (review Revue Anthropologique, Vol. 45, pp. 283, 1935), Florence, 1934.

Puccioni N. - Sull'Antropologia della Cirenaica, Oriente Moderno, Vol. 13, No. 7, pp. 391-395, 1933.

Sabatier - Essai de détermination anthropologique des deux types ou races confondus dans le nom moderne de Kabyles, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 5, No. 1, pp. 888-897, 1882.

Strouhal E. - A contribution to the anthropology of the recent Egyptian population, Anthropologie (Brno), Vol. 1, No. 3, pp. 3-33, 1963.

Strouhal E. - Anthropology of the Egyptian Nubian men, Anthropologie (Brno), Vol. 15, No. 2-3, pp. 105-245, 2007.

Strouhal E. - Anthropometric and functional evidence of heterosis from Egyptian Nubia, Human Biology, Vol. 43, No. 2, pp. 271-287, 1971.

Tissot M. - Les populations blonds du Maroc, Revue d'Anthropologie, Vol. 5, pp. 390-392, 1876.

Topinard P. - Anthropologie de l'Algerie I, II, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 8, No. 1, pp. 613-668, 1873.

Topinard P. - Rapport sur la population indigène de l'oasis de Biskra, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 5, No. 1, pp. 548-555, 1870.

Viré A. -  La Kabylie du Djurjura, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 4, No. 1, pp. 66-93, 1893.

Zeltner F. de - Étude anthropologique sur les Touareg du sud, L'Anthropologie, Vol. 25, pp. 459-476, 1914.

Zeltner F. - Les Touareg Du Sud, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 44, pp. 351-375, 1914.


Κανάριες νήσοι

Fischer E. - Ein geschichtlicher Beitrag zur Rassenkunde der alten Kanarier, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 41, pp. 284-294, 1949.

Fischer E. - Sind die alten Kanarier ausgestorben? Eine anthropologische Untersuchung auf den Kanarischen Inseln, ausgeführt mit Hilfe der Notgemeinschaft der Deutschen (+review L'Anthropologie, Vol. 42, pp. 398-400, 1932), Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 62, pp. 258-281, 1930.

Hooton E.A. - The ancient inhabitants of the Canary islands, Harvard African Studies, Vol. 7, 1925.

Lajard - La race Ibère (crânes des Canaries et des Açores), Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 3, No. 1, pp. 294-330, 1892.

Luschan F. von - Uber eine Schadelsammlung von der Canarischen Inseln, in Hans Meyer, Die Insel Tenerife, Leipzig, 1896.

Meyer H. - Uber die Urbewohner der Canarischen Inseln, (Adoplh Bastian Festschrift) Berlin, 1896.

Shrusball F.C. - Crania from Tenerife, Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, Vol. 9, Pt. 3, pp. 154-178, 1896.

Tamagnini E. - Os antigos habitantes das Canárias, Contribuições para o Estudo da Antropologia Portuguesa, Vol. 2, No. 8, 1932.

Verneau R. - Cinq annees de sejour aux Iles Canaries, Paris, 1891.

Verneau R. - Rapport sur une mission scientifique dans l'archipel Canarien, Archives des missions scientifiques et littéraires, s. 3, Vol. 13, pp. 569-817, 1887.

Wölfel D.J. - Sind die Ureinwohner der Kanaren ausgestorben? Eine siedlungsgeschichtliche Untersuchung, ausgeführt mit Hilfe der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 62, pp. 282-302, 1930.


Δυτική Αφρική

Barbier L. Le - Étude sur les populations bambaras de la Vallee du Niger, Paris, 1906.

Barnicot N.A. - Red hair in African Negroes: A preliminary study, Annals of Eugenics, Vol. 17, pp. 211-232, 1953.

Bérenger-Féraud - Les peuplades de la Sénegambie, Revue d'Anthropologie, Vol. 4, pp. 97-115, 1875.

Brunet L., Giethlen L. - Dahomey et dépendances, historique général, organisation, administration, ethnographie, productions, agriculture, commerce (Chapitre V:Ethnographie), Paris, 1901.

Chabeuf M. -  Contribution à l'étude anthropologique des habitants de la région de Tombouctou, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 5, No. 1, pp. 75-80, 1954.

Chantre E. - Contribution a l'etude de la Guinee. Les Aschantis, Bulletin de la Société d'Anthropologie de Lyon, Vol. 33, pp. 36-42, 1918.

Chantre E., Chauvet F. - Contribution a l'etude anthropologique des Foulahs, Association française pour l'avancement des sciences, pp. 733-742, 1914.

Chantre E., Pittard E. - Contribution a l'étude anthropologique des Aschanti, L'Anthrοpologie, Vol. 35, pp. 453-466, 1925.

Chantre E., Pittard E. - Contribution à l'étude anthropologique des Peuhls (documents recueillis par Ernest Chantre), 15e congrès international d'anthropologie et d'archéologie préhistorique (suite), 5e session de l'institut international d'anthropologie, Paris - 20-27 septembre 1931, pp. 19-25, 1933.

Collignon R., Deniker J. - Les Maures du Senegal, L'Anthropologie, Vol. 7, pp. 257-269, 1896.

Collomb - Les races du Haut-Niger, ethnographie - anthropometrie, Bulletins de la Société Anthropologique de Lyon, Vol. 4, pp. 207-237, 1885.

Conradt L. - Tabellarische Ubersicht der an Negern des Adeli-Landes ausgefuhrten Aufnahmen, Zeitschrift fur Ethnologie, Vol. 26, pp. 164-186, 1894.

Corre A. - Les peuples du Rio Nunez (cote occidentale d'Afrique), Memoires de Société Anthropologie de Paris, 2e ser., Vol. 3, pp. 42-73, 1888.

Delafosse M. - Les Agni, L'Anthropologie, Vol. 4, pp. 402-445, 1893.

Deniker J. - Les Dahomeens, Etude Anthropologique, Revue Generale des Sciences Pures et Appliques, Vol. 2, pp. 374-378, 1891.

Duckworth W.L.H. - Measurements of a Negro (Kroo native), Studies from the anthropological laboratory, The Anatomy School, Cambridge, pp. 79, 1904.

Eysseric J. - Rapport sur une mission scientifique a la Cote d'Ivoire. II. 9. Donnees anthropometriques, Nouvelles archives des missions scientifiques et littéraires, Vol. 9, pp. 157-264, pp. 228-229, 1899.

Froment A. - Body morphology and the savanna-forest transition: A West african example, International Journal of Anthropology, Vol. 4, No. 1-2, pp. 61–74, 1989.

Froment A. - Le Peuplement humain de la boucle du Niger, Paris, 1988.

Girard H. - Notes anthropometriques sur quelques Soudanais occidentaux, Malinkes, Bambaras, Foulahs, Soninkes, etc, L'Anthropologie, Vol. 13, pp. 41-56, pp. 167-181, pp. 329-347, 1902.

Griffith J.B. - Races inhabiting Sierra Leone, Journal of the Royal Anthropological institute, Vol. 16, pp. 301-310, 1887.

Hamy E.T. - Note sur les collections anthropologiques, recueillies par M. le lieutenant L. Desplagnes, dans le Moyen-Niger, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 7, No. 1, pp. 433-437, 1906.

Hamy E.T. - Toukou le Haoussa. Souvenirs de laboratoire, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 7, No. 1, pp. 490-496, 1906.

Herskovits M.J. - Physical types of West African Negroes, Human Biology, Vol. 9, pp. 483-497, 1937.

Heuse G.A. - Études anthropologiques sur les Noirs soudanais et guinéens (anthropométrie, morphologie descriptive, odontographie), Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 7, No. 5, pp. 359-391, 1956.

Jones G., Mulhall H. - An Examination of the Physical Type of Certain Peoples of South-Eastern Nigeria, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 79, pp. 11-19, 1949.

Kraemer A. - Anthropologische Notizen uber die Bevolkerung von Sierra Leone, Globus, Vol. 90, pp. 13-16, 1906.

Leschi J. - Premières données craniométriques concernant des Noirs Dogon de la boucle du Niger (Soudan français); variations des indices crâniens, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 9, No. 4, pp. 160-168, 1958.

Leschi J. - Quelques mesures concernant la tête osseuse de Noirs Dogon de la boucle du Niger (falaises de Bandiagara), Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 10, No. 2, pp. 186-195, 1959.

Leschi - Stature et croissance chez des Ouolof d'Afrique occidentale française, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 9, No. 1, pp. 173-176, 1948.

Lestrange M. de - Contribution à l'étude de l'anthropo­logie des Noirs d'A.O.F. — II. Anthropométrie de 1023 Coniagui, Bassari, Badyaranké et Fulakunda de Guinée française, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 1, No. 1, pp. 99-136, 1950.

Liotard M. - Les races de l'Ogooue notes anthropologiques, L'Anthropologie, Vol. 6, pp. 53-64, 1895.

Maclaud - Etude sur la distribution geographique des races sur la cote occidentale d'Afrique, Bulletin de Geographie Historique et Descriptive, No. 1, pp. 82-119, 1906.

Maclaud - Notes anthropologiques sur les Diola de la Casamance, L'Anthropologie, Vol. 18, pp. 69-98, 1907.

Mondiere A.I. - Les negres chez eux ou etudes ethnologiques sur les populations de la Cote d'Or (Cote occidentale d'Afrique), Revue d'Anthropologie, 2e ser., Vol. 3, pp. 621-650, 1880.

Neel H. - Note sur deux peuplades de la frontière libérienne, les Kissi et les Toma, L'Anthropologie, Vol. 24, pp. 445-475, 1913.

Pales L. - Raciologie comparative des populations de l'A.O.F. I. Parallèle anthro­pométrique succinct (stature) des militaires et des civils, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 10, No. 4, pp. 192-209, 1949.

Pales L., Tassin de Saint-Péreuse M. - Raciologie comparative des populations de l'A.O.F. II. Les Diamate d'Effoc et les Floup d'Oussouye (Casamance-Sénégal), Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 10, No. 4, pp. 210-225, 1949.

Pales L. - Raciologie comparative des populations de l'A.O.F. III. Anatomie sommaire des Maures de l'A.O.F. et notamment des Maures du Trarza, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 3, No. 1, pp. 3-39, 1952.

Pales L. - Raciologie comparative des populations de l'A.O.F. IV. — Parallèle anatom1que succinct des Maures de l'A. O. F. notamment des Maures du Trarza avec des Peuls et des Ouolof, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 3, No. 1, pp. 40-57, 1952.

Pales L., Tassin de Saint-Péreuse M. - La carte de répartition de la stature des populations de l'A.O.F., Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 7, No. 1, pp. 101-104, 1946.

Pales L., Tassin de Saint-Péreuse M. - Raciologie comparative des populations de l'Afrique occidentale : stature, indice cormique, indice céphalique, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 4, pp. 183-497, 1953.

Pittard E. - Contribution à l'étude anthropologique des Bambaras, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 8, No. 1, pp. 94-102, 1927.

Pittard E. - Contribution a l'etude anthropologique des Mossi, Revue d'Anthropologie, Vol. 37, pp. 196-207, 1927.

Pittard E., Chantre E. - Documents pour l'étude anthropométrique des Sarakolé, Bulletin de la Société suisse d'anthropologie et d'ethnologie, Vol. 10, pp. 12-14, 1933.

Pittard E., Chantre E. - Contribution à l'étude anthropologique des Sérères, Archives suisses d'anthropologie générale, Vol. 6, No. 1-2, pp. 183-186, 1933.

Rochebrune A.T. de - Etude morphologique, physiologique et ethnographique ser la femme et l'enfant dans la race Ouolove, Revue d'Anthropologie, 2nd ser., Vol. 4, pp. 260-294, 1881.

Routil R. - Versuch einer neuartigen Typenanalyse an westafrikanischen Negern II, Anthropologischer Anzeiger, Vol. 10, pp. 51-73, 1933.

Ruelle E. - Notes anthropologiques, ethnographiques et sociologiques sur quelques populations noires du 2e territoire militaire de l'Afrique Occidentale Francaise I, II, L'Anthropologie, Vol. 15, pp. 519-561, 657-703, 1904.

Sarrazin H. - Races humaines du Soudan français, Chambery, 1901.

Talbot P.A. - Measurements of Nkokolle, Cross River, Southern Nigeria, Man, Vol. 13, pp. 201-202, 1911.

Tremearne A.J.N. - Notes on some Nigerian tribal marks (and measurements on 100 Hausa), Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 41, pp. 162-171, 1911.

Tremearne A.J.N. - Notes on the Kagoro and Other Nigerian Head-Hunters, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 42, pp. 136-199, 1912.

Vallois H.V. - Recherches anthropologiques sur les Peuls et divers Noirs de l'Afrique occidentale d'après les mensurations de M. Leca (Mission Labouret, 1932), Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 2, No. 1, pp. 20-74, 1941.

Verneau R. - Ouolofs, Leybous et Sereres, L'Anthropologie, Vol. 6, pp. 510-528, 1895.

Verneau R. - Resultats anthropologiques de la mission de M. De Gironcourt, Vol. 27, pp. 47-95, 211-242, 407-430, 539-568, 1916, Vol. 28, pp. 263-283, 403-426, 537-568, 1917.

Virchow R. - Das vom Stabsartz Dr. L. Wolf hinterlassene anthropologische Material, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 21, pp. 766-784, 1889.

Virchow R. - Zur anthropologie der Westafrikaner, besonders der Togo-Stamme (+review L'Anthropologie, Vol. 2, pp. 639-642, 1891), Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 23, pp. 44-65, 1891.

Zeltner F. de - Notes sur les Laobé du Soudan français, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 7, No. 3, pp. 165-169, 1916.


Ανατολική Αφρική

Billy G. - La population de l'île de Saï en Haute Nubie soudanaise, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 4, No. 4, pp. 249-259, 1987.

Bloch A. - Quelques Remarques d'anthropologie et d'ethnogénie sur les Gallas du Jardin d'Acclimatation, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 9, No. 1, pp. 681-687, 1908.

Delafosse M. - Les Hamites de l'Afrique orientale, L'Anthropologie, Vol. 5, pp. 157-171, 1894.

Duckworth W.L.H. - Contributions to Sudanese Anthropometry, Man, Vol. 12, pp. 167-168, 1912.

Chantre E. - Les Bicharieh et les Ababdeh, esquisse ethnographique et anthropologique (review L'Anthropologie, Vol. 13, pp. 122-123, 1902), Academie des sciences, belles-letres et arts de Lyon, 1900.

Chantre E. - Les Soudanais orientaux emigres en Egypte, esquisse ethnographique et anthropometrique (review L'Anthropologie, Vol. 15, pp. 600-601, 1904), Bulletin de la Société d'Anthropologie de Lyon, Vol. 23, pp. 107-150, 1904.

Charpin M., Georget J.-P. - Comparaison anthropologique entre les Afars et les Issas de Djibouti, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 4 No. 2, pp. 113-119, 1977.

Deniker J. - Quelques observations et mensurations sur les Nubiens qui ont été exposés à Genève en août 1880, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 3, No. 1, pp. 594-603, 1880.

Duckworth W.L.H. - Contributions to Sudanese anthropometry, Report of the British Association for the Advancement of Science, Dundee, Vol. 82, pp. 614-616, 1912.

Dutrieux P. - Notes d'anthropologie, Denkschriften der Medicinisch-Naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Jena, Vol. 12, pp. 12-15, 1880.

Felkin R. - Messungen an Bari und Bachopi, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 11, pp. 415-419, 1879.

Felkin R. - Notes on the For tribe of Central Africa, Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, Vol. 13, pp. 205-265, 1884-6.

Felkin R. - Notes on the Madi or Modu tribe of Central Africa (measurements), Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, Vol. 12, pp. 303-353, 1882-4.

Fischer E. - Zur Frage einer äthiopischen Rasse, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 27, pp. 339-341, 1929.

Garson J.G. - Exploration of ancient remains in Abyssinia. Appendix: On the morphological characters of the Abyssinians, Report of the British Association for the Advancement of Science, pp. 557-566, 1893.

Girard H. - Les Dinkas nilotiques, L'Anthropologie, Vol. 11, pp. 409-429, 1900.

Girard H. - Observation anthropometrique d'un Danakil, Comptes rendus de l'Association française pour l'avancement des sciences, pp. 785-789, 1901.

Hamy E.T. - Les Yambos, esquisse anthropologique, Bulletin du Museum National d'Histoire Naturelle, Vol. 7, pp. 245-247, 1901.

Hamy E.T. - Quelques observations sur l'anthropologie des Çomalis, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 5, No. 1, pp. 697-706, 1882.

Hilderbrandt J.M. - Tabelle von Rassenmessungen, Zeitschrift fur Ethnologie, Vol. 11, pp. 184, 1879.

Hoesemann F. - Anthropologische Aufahmen von Eingeborenen von Ujiji, Zeitschrift fur Ethnologie, Vol. 29, pp. 410-426, 1897.

Kaiser A. - Rassenbiologie Betrachtungen uber das Masai-Volk (review L'Anthropologie, Vol. 17, pp. 708-710, 1906), Archiv fur Rassen- und Gesselschaft-Biologie, Vol. 3, 1906.

Keller C. - Reisenstudien in Somalilendern, Globus, Vol. 70, pp. 331-334, 1896.

Koettlitz R. - Notes on the Galla of Walega and the Bertrat, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 30, pp. 50-55, 1900.

Langerhans P. - Beitrage zur anatomischen Anthropologie, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 5, pp. 27-32, 1873.

Lester P. - Étude anthropologique des populations de l'Ethiopie I, II, L'Anthropologie, Vol. 38, pp. 61-90, 289-315, 1928.

Leys N.M., Joyce T.A. - Note on a Series of Physical Measurements from East Africa, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 43, pp. 195-267, 1913.

Lombroso C., Carrara M. - Contributo all’antropologia dei Dinka, Atti della Società Romana di Antropologia, Vol. 4, pp. 103-126, 1896-1897.

Merker M. - Die Masai (Korpermessung), Berlin, 1904.

Montandon G. - Au pays Ghimirra, Les habitants, Bulletin de la Societe Neuchateloise de Geographie, Vol. 22, pp. 1-424, 1913.

Murray G.W. - The Northern Beja, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 57, pp. 39-53, 1927.

Perfiljew L. - Die Somali (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 28, pp. 415-416, 1903.

Puccioni N. - Antropologia e etnografia delle genti della Somalia, Vol. I, Antropometria (review Revue Anthropologique, Vol. 43, pp. 487-488, 1933), Bologne, 1931.

Puccioni N. - Appuni sull'anthropometria dei Baria e dei Cunama, Rivista di Antropologia, Vol. 20, (volume giubilare in onore di Giuseppe Sergi) 1916.

Puccioni N. - Richerche antropometriche sui Somali (review L'Anthropologie, Vol. 24, pp. 99-100, 1913), Archivio per l'antropologia e la etnologia, Vol. 41, pp. 295-326, 1911.

Ramsay - Anthropologische Aufnahmen in Udjidji, Zeitschrift fur Ethnologie, Vol. 29, pp. 561-571, 1897.

Roberts D.F., Bainbridge D.R. - Nilotic physique, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 21, No. 3, pp. 341–370, 1963.

Santelli - Les Danakils, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 4, No. 1, pp. 479-501, 1893.

Santelli - Notes sur les Somalis, Revue mensuelle de l'École d'anthropologie de Paris, Vol. 4, pp. 85-90, 1894.

Schweinitz von, Virchow R. - Kopfmessungen an Ost-Afrikaner, insbesondere der Seengegend, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 25, pp. 484-496, 1893.

Seligman C.G. - A Pseudo-Mongolian Type in Negro Africa, Man, Vol. 24, pp. 177, 1924.

Seligman C.G. - Pagan tribes of the Nilotic Sudan, London, 1932.

Seligmann C.G. - Some Aspects of the Hamitic Problem in the Anglo-Egyptian Sudan, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 43, pp. 593-705, 1913.

Seligman C.G. - Some Little-Known Tribes of the Southern Sudan, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 55, pp. 15-36, 1925.

Seligmann  C.G. - The Physical Characters of the Nuba of Kordofan, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 40, pp. 505-524, 1910.

Seligman C.G., Seligman B.Z. - The Kababish, a Sudan Arab tribe, Harvard African Studies, Vol. 2, pp. 106-184, 1918.

Struck B. - Somatische Typen und Sprachgruppen in Kordofan, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 52-53, pp. 129-170, 1920-21.

Talbot P.A. - Notes on the Anthropometry of Some Central Sudan Tribes, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 46, pp. 173-183, 1916.

Trevor J.C. - The physical characters of the Sandawe, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 77, No. 1, pp. 61-78, 1947.

Tucker W, Myers C.S. - A contribution to the anthropology of the Sudan (review L'Anthropologie, Vol. 22, pp. 713-714, 1911), Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 40, pp. 141-165, 1910.

Vecchi F., Ricci M. - Morphometric investigation in four populations of S. W. Ethiopia Comparison with other East, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 70, No. 2, pp. 125-134, 1979.

Verneau R. - Note sur un Galla vivant a Paris, Bulletin du Museum National d'Histoire Naturelle, Vol. 2, pp. 53-55, 1896.

Virchow R. - Dinka-Negern, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 21, pp. 545-551, 1889.

Virchow R. - In Berlin anwesenden Nubier, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 10, pp. 333-355, 1878.

Virchow R. - Neger von Darfur, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 17, pp. 488-497, 1885.

Virchow R. - Nubier, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 11, pp. 449-455, 1879.

Virchow R. - Uber die Nubier, namentlich den Dinka, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 11, pp. 288-397, 1879.

Virchow R. - Wadjagga von Kilima Ndjaro, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 21, pp. 505-510, 1889.

Waterson D. - Report upon the physical characters of some of the Nilotic negroid tribes (review L'Anthropologie, Vol. 20, pp. 111-113, 1909), 3rd Report of the Wellcome Tropical Research Laboratories Khartoum, pp. 325-376, 1908.


Κεντρική Αφρική

Authier - L'ethnographie er l'anthropologie des Toubou de Tibesti meridional et du Bourkou-Ennedi (Territoire du Tchad), L'Anthropologie, Vol. 30, pp. 577-578, 1920.

Avelot R. - Ethnogénie des peuplades habitant le bassin de l'Ogooué, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 7, No. 1, pp. 132-141, 1906.

Barreto A.D. - Contribution to the study of the cephalic and nasal indices of Mοzambique natives, South African Journal of Science, Vol. 52, pp. 19-21, 1955.

Bleek D.F. - Bushmen of Central Angola, Bantu Studies, Vol. 3, No. 1, pp. 105-125, 1927.

Bouillez M. - Notes sur les populations Goranes, L'Anthropologie, Vol. 24, pp. 399-418, 1913.

Buisson E.M. - Caractères descriptifs de quelques Foulbé nobles de Maroua (Haut-Cameroun), Journal de la Société des Africanistes, Vol. 3, No. 2, pp. 283-288, 1933.

Calonne-Beaufaiet A. de - Les Ababua (caracteres anthropologiques), Le Mouvement Sociologique International, Vol. 11, 1910.

Chabeuf M. - Anthropologie physique du Moyen-Congo et du Gabon méridional, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 10, No. 2, pp. 97-185, 1959.

Chabeuf M. - Note préliminaire sur une enquête anthropologique au Moyen-Congo, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 7, No. 5, pp. 392-399, 1956.

Chantre E. - Observations anthropometriques sur quinze sur cind zoulous de passage a Lyon, (+here), Bulletin de la Société d'anthropologie et de biologie de Lyon, Vol. 2, pp. 72-75, 1883.

Couvy - Notes anthropometriques sur quelques races du territoire militaire du Tchad, L'Anthropologie, Vol. 8, pp. 549-582, 1907.

Crognier E. - Adaptation morphologique d'une population africaine au biotope tropical: les Sara du Tchad, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 10, 1973.

Czekanowski J. - Forschungen in Nil-Kongo-Zwischengebiet, Vol. 6, Vol. 7, Vol. 8, Wissenschaftliche Ergebnisse der Deutsche Zentral-Africa, Leipzig, 1924, 1911, 1927.

Czekanowski J. - Beitrage zur Anthropologie von Zentral-Afrika (review L'Anthropologie, Vol. 22, pp. 597-599, 1911), Bulletins de l'Académie des Sciences de Cracovie, 18 p., mai 1910.

Falkenstein J. - Die Loango-Expedition (Capitel II) Abt. 2, Leipzig, 1879

Felkin R. - Messungen von Wayanda, Bari, Kidj und anderen zentralafrikanischen Stammen, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 11, pp. 316-326, 1879.

Fleuriot A. - Les Babinga de Mékambo (Gabon); Étude anthropologique, Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, Vol. 3, pp. 101-110, 1942.

Fülleborn F. - Beiträge zur physischen Anthropologie der Nord-Nyassalander (review), Internationales Centralblatt für Anthropologie und verwandte Wissenschaften, Vol. 7, pp. 224-226, 1902.

Fülleborn F. - Nègres du Nyassa et du Tanganika, Man, Vol. 2, pp. 173-175, 1902.

Gaillard R., Poutrin E. - Étude anthropologique des populations des regions du Tschad et du Kanem (review L'Anthropologie, Vol. 26, pp. 272-275, 1915), Documents scientifiques de la Mission Tilho, t. III, Paris, 1914.

Galloway A. - A contribution to the physical anthropology of the Ovambo, South African Journal of Science, Vol. 34, pp. 351-364, 1937.

Gauthier J., Wangermez J. - Caractères et variations morphologiques des Fali du Tinguelin, Nord-Cameroun, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 6, No. 4, pp. 585-610, 1964.

Gayre R. - Ethnological Elements of the South-Eastern Mediterranean and North-East Africa, Mankind Quarterly, pp. 161-173, Jan. 1965.

Gayre R. - Ethnological Notes on Tanganyika and Dar es Salaam, Mankind Quarterly, pp. 214-220, Apr. 1964.

Genna G. - Antropologia morfologica e sierologica della Republica Centrafricana (review American Anthropologist, Vol. 69, No. 2, pp. 261, 1967), Quaderni de La Ricerca Scientifica, Rome, 1965.

Girard H. - Yakomas et Bougous anthropophages du Haut-Oubanghi, L'Anthropologie, Vol. 12, pp. 51-91, 1901.

Grall - Etude anthropologique, ethnique et demographique des Kirdi Matakam et des Kirdi Kapsiki de la circonscription de Mokolo (Nord-Cameroun), L'Anthropologie, Vol. 46, pp. 625-631, 1936.

Gray R. - Notes on the Waganda Tribe of Central Africa, Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, Vol. 13, pp. 699-770, 1886.

Hambly W.D. - Anthropometry of the Ovimbundu, Field Museum of Natural History, Vol. 25, No. 2, Anthropological Series, 1938.

Hamy E.T. - Aouembas, Warouas, Bango-Bangos. Notes sur une petite collection de crânes, rapportés par Ed. Foâ, de la région des grands lacs africains, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 7, No. 1, pp. 443-447, 1906.

Hamy E.T. - Bateke et Bacougni, esquisse anthropologique, Bulletin du Museum d'Histoire Naturelle, Vol. 12, pp. 85-87, 1906.

Hamy E.T. - Documents anthropologiques reccueillis par Delegeorgue en Cafrerie, Nouvelles archives du Muséum d'histoire naturelle, Sr. 2, Vol. 4, pp. 341-, 1881.

Hartmann R. - Zwergrasse der Babongo, Petermanns Mitteilungen, Vol. 17, pp. 139-156, 1871.

Henric - Notes d'ethnographie et d'anthropologie sur les Haoussas (Afrique centrale), Ann. Medec. et Pharm. Colon., V, pp. 414-431, 1902.

Hiernaux J. - Bantu Expansion: The Evidence from Physical Anthropology Confronted with Linguistic and Archaeological Evidence, The Journal of African History, Vol. 9, No. 4, pp. 505-515, 1968.

Hiernaux J. - Heredity and Environment: Their Influence on Human Morphology. A Comparison of Two Independent Lines of Study, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 21, pp. 575-589, 1963.

Hiernaux J. - Human Biological Diversity in Central Africa, Man, Vol. 1, No. 3, pp. 287-306, 1966.

Hiernaux J. - Les Bushong et les Cwa du royaume Kuba (Congo-Kinshasa) : Pygmées, Pygmoïdes et pygméisation; anthropologie, linguistique et expansion bantoue, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 9, No. 3, pp. 299-336, 1966.

Hiernaux J. - Les caracteres physiques des Bashi, Bruxelles, 1953.

Hiernaux J. - Luba du Katanga et Luba du Kasai (Congo) ; comparaison de deux populations de même origine, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 6, No. 4, pp. 611-622, 1964.

Hiernaux J. - Note sur les Tutsi de l'Itombwe, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 7, No. 4, pp. 361-379, 1965.

Hiernaux J., Hartono D.B. - Physical measurements of the adult Hadza of Tanzania, Annals of Human Biology, Vol. 7, No. 4, 339–346, 1980.

Huot M. - Les peuplades de l'Oubangui et du Bahr-el-Ghazal, Revue Scientifique, Vol. 17, pp. 301-306, 1902.

Jacques V. - Les Congolais de l'Exposition universelle d'Anvers (review), L'Anthropologie, Vol. 6, pp. 710-711, 1895.

Johnston H.H. - British Central Afrika (Anthropology), New York, 1897.

Johnston H.H. - The Uganda protectorate, Vol. II, London, 1902.

Lalouel J. - Anthropométrie des Fang, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 8, No. 5, pp. 371-382, 1957.

Lalouel J. - Les Babinga du Bas-Oubangui. Contribution à l'étude anthropologique des Négrilles, Bakà et Bayakà, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 1, No. 1, pp. 60-98, 175-211, 1950.

Mansfeld A. - Urwald-Dokumente. Phys. Anthr., Appendices I-VI, Berlin, 1908.

Maynard G.D., Turner G.A. - Anthropological notes on Bantu natives from Portuguese East Africa, South African Institute for Medical Research, Johannesburg, 1914.

McConnell R.E. - Notes on the Lugwari Tribe of Central Africa, Journal of the Royal Anthopological Institute, Vol. 55, pp. 439-467, 1925.

Mense C. - Anthropologie der Volker von mittleren Congo, Zeitschrift fur Ethnologie, Vol. 19, pp. 624-650, 1887 (+review Revue d'Anthropologie, 3e ser, Vol. 4, pp. 235-236, 1889).

Millous P. - La frontière ethnique Soudano-Bantou au Cameroun, L'Anthropologie, Vol. 47, pp. 99-101, 1937.

Millous P., Carras, Chapuis - Notes sur l'anthropologie des Baya du Cameroun en 1935 et sur l'ethnologie des Baya de la Haute-Mambere (A.E.F) en 1905, L'Anthropologie, Vol. 46, pp. 91-99, 1936.

Mission au Cameroun - Les populations dites Bamileke, Togo-Cameroun: magazine mensuel, 1935.

Olivier G. - Contribution à l'étude anthropologique des Bamoun, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 9, No. 1, pp. 151-162, 1948.

Olivier G. - Contribution à l'étude anthropologique du Sud-Cameroun, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 8, No. 1, pp. 68-75, 1947.

Ornellas de Vasconsellos A.D' - Raças e Linguas Indigenas em Moçambique, Lourenço Marques, 1935.

Pales L. - Contribution a l'etude anthropologique du Noir en Afrique Equatoriale Francaise, L'Anthropologie, Vol. 44, pp. 45-76, 1934.

Papillault G. - Anthropometrie comparee de Negres Africains et de Francais des deux sexes, Revue anthropologique, Vol. 21, pp. 321-344, 1911.

Passarge L., Rathjens C. - Kamerun eingeborenen Bevolkerung, Deutsches kolonial-lexikon II, Leipzig, 1920.

Pittard E. - Contribution à l'étude anthropologique des Ba Ronga, Bulletin de la Société neuchâteloise de géographie, Vol. 26, pp. 159-168, 1917.

Poutrin D. - La Mission Cottes au Sud-Cameroun (1905-1908). Anthropometrie, Paris, 1911.

Poutrin D. - Notes anthropologiques sur les Nègres africains du Congo Français, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 1, No. 1, pp. 33-47, 1910.

Roscoe J. - The Baganda, London, 1911.

Rösing F.W. - Anthropometry of six tribal populations in Angola, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 68, No. 1, pp. 107-122, 1977.

Royer P. - Quelques documents sur les populations Moudan et Kirdi du Cameroun septentrional, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 4, No. 1, pp. 18-21, 1933.

Santos Junior J. R. dos - Constibution a l'etude de l'anthropologie de Mozambique (review), Revue Scientifique, No 3273, pp. 567-568, 1947.

Schebesta P. - Die Waldneger: Palänegride und Negro-Bambutide am Ituri (Belg. Kongo), Anthropos, Vol. 41/44, pp. 161-176, 1946/49.

Silva Correia A. da - Anthropologie de Angola varia (review), L'Anthropologie, Vol. 43, pp. 618-619, 1933.

Starr F. - Congo natives: an ethnographic album, Chicago, 1912.

Starr F. - Ethnographic notes from the Congo Free State, Proceedings of the Davenport Academy of Sciences, Vol. 12, pp. 96-222, 1909.

Stein - Anthropologisches namentlich auch Zwerge in Kamerun, Zeitschrift für Ethnologie, Vol 29, pp. 602-603, 1897.

Stigler R. - Ethnographische und anthropologische Mitteilungen uber einige wenig bekannte Volksstamme Ugandas I, II, Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien, Vol. 52, pp. 197-261, 1922, Vol. 53, pp. 113-189, 1923.

Talbot P.A. - The Buduma of Lake Chad, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 41, pp. 245-259, 1911.

Talbot P.A. - Tribes of the West and Central Sudan, Report of the British Association for the Advancement of Science, Dundee, Vol. 82, pp. 613-614, 1912.

Thonner F. - Dans le grand foret de l'Afrique centrale (review L'Anthropologie, Vol. 11, pp. 92-94, 1900), Bruxelles, 1899.

Thonner F. - Im afrikanischer Urwald (Korpermessungen), Berlin, 1898.

Thonner F. - Vom Kongo zum Ubangi. Meine zweite Reise in Mittelafrika, Berlin, 1910.

Trézenem E. - Contribution à l'étude des nègres africains: Les Bateke Balali, Journal de la Société des Africanistes, Vol. 10, No. 1, pp. 1-63, 1940.

Vallois V.H. - Les Badjoué du Sud-Cameroun. Étude anthropologique, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 1, No. 1, pp. 18-59, 1950.

Verner S.P. - Pioneering on the Congo, Richmond, 1902.

Virchow R. - Anthropologische Gegenstande von den Tuschilange, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 16, pp. 603-610, 1884.

Virchow R. - Kopfmaasse von 40 Wei- und 19 Kru-Negern, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 21, pp. 85-93, 1889.

Wayland E.J. - Preliminary Studies of the Tribes of Karamoja, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 61, pp. 187-239, 1931.

Weiss M. - Die völkerstämme im norden Deutsch-Ostafrikas, Berlin, 1910.

Werner A. - The natives of British Central Africa, London, 1906.

Wissmann - In inner Afrika stattgehabten Volkerverschiebungen und des Tanganika-See, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 15, pp. 453-460, 1883.

Wolf L. - Anthropologische Forschungen im Congo-Gebiet, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 18, pp. 24-33, 1886.

Wolf L. - Im Innern Afrikas (Anthropologische Messungen), Leipzig, 1887.

Wolf L. - Volkstamme Central-Afrikas, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 18, pp. 725-753, 1886.

Zintgraff E. - Forschungen und Messungen in Kamerum, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 18, pp. 644-646, 1886.

Zintgraff E. - Korpermessungen von Negern am Congo, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 18, pp. 26-33, 1886.


Πυγμαίοι ειδικότερα

Adé B. - Le nanisme racial: essai d'interprétation des facteurs constitutifs de la morphologie du Pygmée africain: prélude à une monographie, Archives suisses d'anthropologie générale, Vol. 19, No. 1, pp. 1-18, 1954.

Adé B. - Somato-biologie du Pygmée africain, Bulletin de la Société suisse d'anthropologie et d'ethnologie, Vol. 1953/54, pp. 67-74, 1954.

Broca P. - Les Akka, race pygmee de l'Afrique Centrale, Revue d'Anthropologie, Vol. 3, pp. 279-287, 1874.

Cipriani L. - Osservazioni sui pigmei centro africani, (review American Anhropologist, Vol. 38, No. 2, pp. 322-323, 1936) Archivio per l’Antropologia e Etnologia, Vol. 63, pp. 202-217, 233-242, 1933.

Deniker J. - Distribution geographique et caracteres physiques des Pygmees africains (Negrilles), La Geographie, Vol. 8, pp. 213-220, 1903.

Emin Bey - Sur les Akkas et les Baris, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 22, pp. 145-166, 1886.

Fischer E. - Über die Entstehung der Pygmäen, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 42, pp. 149-167, 1950.

Froment A. - Adaptation biologique et variation dans l'espèce humaine: le cas des Pygmées d'Afrique, Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, Vol. 5, No. 3-4, pp. 417-448, 1993.

Gusinde M. - Bemerkungen über die negriden Rasseformen in afrikanischen Tropenwald, Paideuma, Vol. 4, pp. 255-263, 1950.

Gusinde M. - Pygmäen-Neger-Bastarde im östlichen Kongogebiet, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 40, pp. 92-148, 1942.

Gusinde M. - Pygmies and Pygmoids: Twides of Tropical Africa, Anthropological Quarterly, Vol. 28, pp. 3-61, 1955.

Gusinde M. - Urwaldmenschen am Ituri: Anthropo-biologische Forschungsergebnisse bei Pygmaen und Negern im ostlischen Belgisch-Kongo aus den Jahren 1934/35 (review American Anthropologist, Vol. 51, No. 3, pp. 486-489, 1949), Wien, 1948.

Gusinde M., Schaden E. - Os Pigmeus Africanos Tipo Físico e Características Culturais, Revista de Antropologia, Vol. 3, pp. 81-93, 1955.

Hamy E.T. -  Essai de coordination des matériaux récemment recueillis sur l'Ethnologie des négrilles ou pygmées de l'Afrique équatoriale, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 2, No. 1, pp. 79-101, 1879.

Hamy E.T. - Sur l'existence de Nègres brachycéphales sur la côte occidentale d'Afrique, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 7, No. 1, pp. 208-210, 1872.

Jeffreys M.D.W. - Pygmies - human and otherwise, South African Journal of Science, Vol. 47, No. 8, pp. 227-233, 1951.

Johnston H.H. - The Pygmies of the great Congo forest, Report of the Smisthsonian Institute, pp. 479-491, 1902.

Kuhn P. - Über die Pygmäen am Sanga, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 46, pp. 116-136, 1914.

Le Roy A. - Les Pygmées, négrilles d’Afrique et négritos de l’Asie, Tours, 1897.

Letourneau - Sur quelques renseignements nouveaux relatifs aux jeunes Akkas ramenes en Italie en 1874, Bulletins de la Société d'Anthropologie de Paris, 3e ser., Vol. 4, p. 238-240, 1881.

Luschan F. von - Pygmaen vom Ituri (review), L'Anthropologie, Vol. 18, pp. 212, 1907.

Marne E. - Ein Akka-Madchen, Mitteilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien, Vol. 5, pp. 157-160, 1875.

Owen R. - Examen de deux nègres pygmées de la tribu des Akkas, ramenés par Miani du fleuve Garbon, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 9, No. 1, pp. 255-257, 1874.

Panizza - Sur les Akkas, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 9, No. 1, pp. 463-465, 1874.

Poutrin D. - Contribution à l'étude des Pygmées d'Afrique, L'Anthropologie, Vol. 21, pp. 435-504, 1910, Vol. 22, pp. 421-549, 1911, Vol. 23, pp. 349-415, 1912.

Ruggles Gates R. - The African Pygmies, Acta Geneticae Medicae et Gemellologiae, Vol. 7, No. 2, pp. 159–218, 1958.

Quatrefages A. de - Les Pygmées (+english), Paris, 1887.

Quatrefages A. de - Observations sur les races naines africaines, à propos des Akkas, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 9, No. 1, pp. 500-506, 1874.

Regnault M. - Les Babenga, Negrilles de la Sangha, L'Anthropologie, Vol. 22, pp. 261-289, 1911.

Schebesta P. - Bambuti-Pygmaen vom Ituri, Vol. I, Memoires de la Société Colonial Belge, Bruxelles, 1938.

Schebesta P., Lebzelter V. - Anthropologie stredoafrickych pygmeju v belgickem Kongu (review L'Anthropologie, Vol. 45, pp. 653-655, 1934), Ceska Akad. ved a umeni, 1933.

Scmhidt E. - P.W.Schmidts Arbeit "die Stellung der Pygmaenvolker in der Entwicklungsgeschichte  des Menschen", Globus, Vol. 98, pp. 53-56, 1910.

Seiwert J. - Die Bagielli, ein Pygmäenstamm des Kameruner Urwaldes, Anthropos, Vol. 21, pp. 127-147, 1926.

Vallois H.V. - New research on the Western Negrillos, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 26, pp. 449-471, 1940.

Verneau R. - De la pluralité des types ethniques chez les Negrilles, L'Anthropologie, Vol. 7, pp. 153-167, 1896.

Virchow R. - Bagelli-Zwerge in Kamerun, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 30, pp. 531-535, 1898.


Μαδαγασκάρη

Bouchereau A. - Note sur l'anthropologie de Madagascar, des iles Comores et de la cote orientale d'Afrique, L'Anthropologie, Vol. 8, pp. 149-164, 1897.

Chabeuf M. - Les caractères physiques de sept populations malgaches, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 4, No. 2, pp. 181-208, 1969.

David R. - Le problème anthropologique malgache. Nouvelles observations chez les Māhaf'aly du Sud-Ouest de Madagascar, Journal de la Société des Africanistes, Vol. 9, No. 2, pp. 119-152, 1939.

Deniker J. - Les indigènes de Madagascar, exposés au Champ-de-Mars, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 7, No. 1, pp. 480-483, 1896.

Ferrand G. - L'Origine africaine des Malgaches, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 10, No. 1, pp. 22-35, 1909.

Hamy E.T. - Les races humaines a Madagascar, Revue Scientifique, 4e ser., Vol. 4, pp. 353-359, 1895.

Laffont J. - Les angles faciaux des Malgaches, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 1, No. 4, pp. 455-458, 1967.

Machado de Sousa O. - Les types morphologiques constitutionnels chez les Indo-Chinois et les Malgaches, L'Anthropologie, Vol. 44, pp. 525-556, 1934.

Marie A., Mac-Auliffe L. - Étude anthropométrique de 200 Malgaches, Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, pp. 65-66, 1912.

Pales L., Chippaux C. - Contribution à l'étude de la stature chez les indigènes de Madagascar, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 4, No. 1, pp. 54-65, 1943.

Quatrefages J.L.A. de - Les Pygmées à Madagascar, Revue d'Ethnographie, Vol. 1, pp. 323-335, 1887.

Rouquette Μ. - Anthropometrie des autochtones de la province de Fort-Dauphin, Bulletin de l'Academia Malgache, nouvelle serie, Vol. 1, pp. 337-371, 1914.

Rouquette - Recherches anthropometriques sur les Antandroy, (review L'Anthropologie, Vol. 27, pp. 186, 1916), Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 5, No. 4, pp. 320-323, 1914.

Vallois H.V., Chamla M.-C. - Recherches sur l'anthropologie des Malgaches, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 8, No. 1, pp. 3-16, 1957.

Verneau R. - Contribution a l'etude des Bara-Imamono de Madagaskar (Note sur les caracteres cephaliques des Bara), L'Anthropologie, Vol. 31, pp. 69-93, 1921.

Virchow R. - Beobachtungen des Hrn. J. M. Hildebrandt auf Madagaskar, Monatsberichte der Königlichen Preussische Akademie des Wissenschaften zu Berlin, pp. 546-554, 1879.

Virchow R. - Uber die Sakalaven, Monatsberichte der Königlichen Preussische Akademie des Wissenschaften zu Berlin, pp. 995-1029, 1880.


Νότια Αφρική

Alberto M.S. - Contribution to the study of racial interpenetration in Mozambique, caused by human interbreeding, South African Journal of Science, Vol. 53, pp. 237-240, 1957.

Barnouw A.J. - Language and race problems in South Africa, Amsterdam, 1934.

Belck W. - Messungen von Buschmännern und Hottentotten, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 17, pp. 59-62, 1885.

Belck W. - Reise nach Angra Pequena und Damaraland, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 17, pp. 314-324, 1885.

Broom R. - The natives of South Africa, (+here), Natural History Magazine, American Museum of Natural History, pp. 283-294, 1923.

Dart R.A. - A Note on Jan, the Bushman, Bantu Studies, Vol. 2, No. 1, pp. 107-109, 1923.

Dart R.A. - The Physical Characters of Auni-Khomani Bushmen, Bantu Studies, Vol. 11, No. 1, pp. 175-246, 1937.

Dart R.A. - Three Strandlopers from the Kaokoveld coast, South African Journal of Science, Vol. 51, No. 6, pp. 175-179, 1955.

Deniker J. - Les Hottentots au jardin d'acclimatation, Revue d'Anthropologie, 3rd ser., Vol. 4, pp. 1-27, 1889.

Duckworth W.L.H. - Descrizione di un Boscimano del Sud Africa, Rivista di Antropologia, Vol. 20, (volume giubilare in onore di Giuseppe Sergi) 1916.

Fantham H.B. - Some race problems in South Africa, The Scientific Monthly, Vol. 42, No. 2., pp. 151-168, Feb. 1936.

Fetzer C. - Rassenanatomische Untersuchungen an 17 Hottentottenköpfen, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 16, pp. 95-156, 1913.

Fritsch G. - Die Eingeborenen Sud-Afrikas, ethnographisch und anatomisch beschrieben, Vol. I, II, Breslau, 1872.

Gayre R. - An Empirical Consideration of Differences Between the Bantu and the European, Mankind Quarterly, pp. 19-28, Jul. 1972.

Gayre R. - Ethnological Notes of a Visit to South West Africa, Mankind Quarterly, pp. 87-103, Oct. 1964.

Gayre R. - The Bantu Languages of the Northern Transvaal, Mankind Quarterly, pp. 98-112, Oct. 1962.

Gusinde M. - Anthropological Investigations of the Bushmen of South Africa, Anthropological Quarterly, Vol. 26, No. 1, pp. 20-28, 1953.

Haddon A.C. - Address to the Anthropological Section, Report of the British Association for the Advancement of Science (South Africa), 1905.

Hooton E.A. - Some early drawings of Hottentot women, Harvard African Studies, Peabody Museum, Cambridge, Mass., 1918.

Lebzelter V. - Die Buschmänner Südwestafrikas, Africa, Vol. 7, No. 1, pp. 70–81, 1934.

Lebzelter V. - Zusammenfassender Bericht über meine Reisen und Forschungen in Südafrika 1926/1928, Anthropos, Vol. 24, No. 1-2, pp. 229-239, 1929.

Lebzelter V. - Über Khoisanmischlinge in Südwestafrika, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 34, pp. 213-231, 1934.

Martin R. - Zur Anthropologie der Buschmänner (Die Diamanenwuste Sudwestafrikas) (review L'Anthropologie, Vol. 38, pp. 207-208, 1927), Berlin, 1926.

Morrison J.H. et al. - An anthropometrical survey of Bantu mine labourers, Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy, Vol. 68, pp. 275-279, 1968.

Orford M., Wells L.H. - An anthropometric study of a series of South african Bantu females, South African Journal of Science, Vol. 33, pp. 1010-1036, 1937.

Passarge S. - Die Buschmänner der Kalahari, Berlin, 1907.

Pittard E. - Contribution à l'étude craniologique des Boschimans, Revue Anthropologique, Vol. 37, pp. 301-314, 1927.

Pittard E. - Contribution a l'étude craniologique des Hottentots, L'Anthrpologie, Vol. 39, pp. 91-129, 1928.

Pittard E. - Contribution à l'étude anthropologique des Boschimans du Kalahari, Le Globe. Revue genevoise de géographie, Vol. 66, No. 1, pp. 17-36, 1927.

Ried H.A. - Zur anthropologie des abflusslosen rumpfschollenlandes im nordöstlichen Deutsch-Ostrafrika, Hamburg, 1915.

Ruggles Gates R. - Forms of Hair in South African Races, Man, Vol. 57, pp. 81-83, 1957.

Ruggles Gates R. - Studies of interracial crossing: VII. Crosses between Zulus and East Indians in Natal, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 49, pp. 22-28, 1958.

Schapera I. - The Bantu speaking tribes of south Africa, London, 7th ed. 1962.

Seiner F. - Beobachtungen und Messungen an Buschleuten, Zeischrift für Ethnologie, Vol. 44, pp. 275-288, 1912.

Stow G.W. - The native races of South Africa, London, 1905.

Strydom N.B. et al. - Functional anthropometry of White South African males, South African Medical Journal, Vol. 42, pp. 1332-1335, 1968.

Suk V. - Anthropological and physiological observations on the negroes of Natal and Zululand, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 10, pp. 31-64, 1927.

Talbot B.A. - In the shadow of the bush (Appendix C - anthropometry), London, 1912.

Tobias P.V. - Bushmen of the Kalahari, Man, Vol. 57, pp. 33-40, 1957.

Tobias P.V. - Physical anthropology and somatic origins of the Hottentots, African Studies, Vol. 14, No. 1, pp. 1–15, 1955.

Tobias P.V. - Recent Human Biological Studies in Southern Africa, with Special Reference to Negroes and Khoisans, Transactions of the Royal Society of South Africa, Vol. 40, No. 3, pp. 109–133, 1972.

Topinard P. - Présentation de quatre Boshimans vivants, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 9, No. 1, pp. 530-566, 1886.

Virchow R. - Buschmänner, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 18, pp. 221-239, 1886.

Virchow R. - Physische Anthropologie von Buschmännern, Hottentotten und Omundonga, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 19, pp. 656-666, 1887.

Virchow R. - Untersuchung der Zulu, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 17, pp. 17-22, 1885.

Wells L.H. - Physical Measurements of Northern Bushmen, Man, Vol. 52, pp. 53-56, 1952.

Werner H. - Anthropologische, ethnologische und ethnographische Beobachtungen über die Heikum- und Kungbuschleute, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 38, pp. 241-268, 1906.

Zeidler H. - Beiträge zur Anthropologie der Gesichtsweichteile der Neger, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 21, pp. 153-184, 1920.

Zeidler H. - Beiträge zur Anthropologie der Herero, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 17, pp. 185-246, 1914.


Συνδυαστικά

Ascherson P. - Messungen von Afrikaner, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 8, pp. 71-72, 1876.

Collignon R. - Présentation d'indigènes de Madagascar et du Soudan,  Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 7, No. 1, pp. 483-487, 1896.

Dart R.A. - Fundamental human facial types in Africa, South African Journal of Science, Vol. 35, pp. 341-348, 1938.

Deniker J., Laloy L. - Les races exotiques a l'exposition universelle de 1889, L'Anthropologie, Vol. 1, pp. 257-294, 1890.

Emin Bey - Sur les Akkas et les Baris, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 18, pp. 145-166, 1886.

Field H. - Contributions to the anthropology of the Faiyum, Sinai, Sudan, Kenya, California, 1952.

Hartmann R. - Die Nigritier, Zeitschrift für Ethnologie, Berlin, 1876.

Keith A.M.D. - On certain physical characters of the Negroes of the Congo free state and Nigeria, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 41, pp. 40-71, 1911.

Luschan F. von - Pygmaen und Buschmänner, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 46, pp. 154-176, 1914.

Luschan F. von, et al. - Deutschland und seine Kolonien im Jahre 1896; Amtlicher Bericht uber die erste Deutsche Kolonial-Ausstellung, Volkerkunde: Physische Anthropologie, pp. 203-269, Berlin, 1897.

Toerien M.J. - Bush-Bantu hybrids and Central Africal Pygmies, South African Journal of Science, Vol. 57, No. 8, pp. 215-217, 1961.

Virchow R. - Zwei jungen Bursche von Kamerun und Togo - Dinka Negern, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 21, pp. 541-551, 1889.


Ενδεικτική σύγχρονη Αφρικανική φυσική ανθρωπολογία (κυρίως στη Νιγηρία)

Anibor E., et al. - Anthropometric study of the nasal parameters of the Isokos in Delta State of Nigeria, Annals of Biological Research, 2(6):408-413, 2011.

Chison E.-I. et al. - Cephalofacial Indices of the Ibo and Yoruba Ethnic groups in Southern Nigeria, Journal of Biology, Agriculture and Healthcare, Vol 2, No.11, pp. 144-148, 2012.

Ebeye O. et al. - Facial Dimensions In Urhobo’s Of Nigeria, The Internet Journal of Biological Anthropology, Vol. 4, No. 1, 2009.

Ekwere O.E. et al. - A study of the nasal index of Berom students in Plateau State Polytechnic, Jos, Annals of Bioanthropology, 8(2), pp. 70-72, 2015.

Elzaki M.M. et al. - Anthropometric Computed Tomography Study of Certain Craniofacial Parameters: Cephalic Length and Cranial width, Nasal Height, Width and Index of Adult Sudanese, Global Advanced Research Journal of Medicine and Medical Sciences, Vol. 4(11), pp. 467-472, November, 2015

Eroje M.A. et al. - Cephalic Index of Ogbia Tribe of Bayesla State, Int. J. Morphol., 28(2), pp. 389-392, 2010.

Esomonu U.G. - Anthropometric study of the nasal index of bekwara ethnic group of cross river state, Nigeria, International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Vol, 5(10), pp. 1262-1265, 2013.

Esomonu U.G. et al. - Anthropometric study of the nasal index of bekwara ethnic group of cross river state, Nigeria, Scinzer Journal of Medical, 1(1):1-4, 2015.

Esomonu U.G., Badamasi M.I. - Cephalic Anthropometry of Ndi Igbo of Abia State of Nigeria, Asian Journal of Scientific Research, 5, pp. 178-184, 2012.

Ewumonu E.O. - Incidence of brachycephalization among Nigerians, Journal of Scientific and Innovative Research, 5(2), pp. 43-45, 2016.

Hegazy A.A. - Anthropometric study of nasal index of Egyptians, Int. J. Anat. Res., Vol 2(4): 760767, 2014.

Jervas E. et al. - Cephalic Index of The Igbos, Nigeria, Anthropol Open J., 1(1), pp. 23-26, 2016.

Kpela T. et al. - Anthropometric Study of Cephalic Index of adult Tiv and Idoma ethnic groups of North Central Nigeria, Global Advanced Research Journal of Medicine and Medical Sciences, Vol. 5(4) pp. 109-115, April, 2016.

Maina M.B. et al. - Assessments of Cranial Capacities in a North-Eastern Adult Nigerian Population, Journal of Applied Sciences, 11, pp. 2662-2665, 2010.

Maina M.B. et al. - Craniofacial Forms among Three Dominant Ethnic Groups of Gombe State, Nigeria, Int. J. Morphol., 30(1), pp. 211-216, 2012.

Maina M.B. et al. - Sexual dimorphism in cranial dimensions among three ethnic groups of North-Eastern Nigeria, Am. J. Sci. Ind. Res., 2(6), pp. 871-876, 2011.

Muhammad H.M., Hazem A.S. - Vertical Facial Dimensions and Indices in Adult Upper Egyptians, Journal of American Science, 7(10), pp. 785-791, 2011.

Musa M.A. et al. - Cranial index of children with normal and abnormal brain development in Sokoto, Nigeria: A comparative study,  J Neurosci Rural Pract, 5, pp. 139-143, 2014.

Obaje G.S. - Comparative study of cephalometric indices among Idoma and Igede ethnic groups of Benue state, Nigeria, Zaria, 2015.

Obaje S.G. et al. - Anthropometric study of cephalometric indices among Idoma and Igede ethnic groups of Benue State, Nigeria, International Journal of Medicine and Biomedical Research, 4(1), pp. 21-34, 2015

Obaje S.G. et al. - Study of cephalic indices among Benue ethnic groups, Nigeria, Asian Journal of Cell Biology, pp. 1-12, 2015.

Odokuma E.I. et al. - Patterns of cephalic indexes in three West African populations, African Journal of Biotechnology, Vol. 9(11), pp. 1658-1662, March, 2010.

Oladipo G.S. et al. - Anthropometric comparison of nasal indices between Andoni and Okrika tribes of Rivers State, Nigeria, International Journal of Medicine and Medical Sciences, Vol 1(4), pp. 135-137, April, 2009.

Oladipo G.S. et al. - Anthropometric study of some craniofacial parameters: head circumference, nasal height, nasal width and nasal index of adult Omoku indigenes of Nigeria, Am. J. Sci. Ind. Res., 2(1), pp. 54-57, 2011.

Oladipo G.S. - Anthropometric Studies of Cephalic Indices of the Ogonis in Nigeria, Asian Journal of Medical Sciences, 1(2), pp. 15-17, 2009.

Oladipo G.S. et al. - Anthropometric Studies of Cephalic Length, Cephalic Breadth and Cephalic Indices of the Ibibios of Nigeria, Asian Journal of Medical Sciences, 2(3), pp. 104-106, 2010.

Oladipo G.S. et al. - Anthropometric Studies of Nasal Indices of the Ekpeye and Ikwerre Ethnic Groups in Nigeria, Asian Journal of Medical Sciences 2(4): 167-169, 2010.

Oladipo G.S., et al. - Dolicocephalization in Cephalic Indices of Adult Yorubas of Nigeria, Journal of Anthropology, 819472, 2014.

Oladipo G.S. et al. - Facial, Nasal, Maxillary, Mandibular and Oro-facial Heights of Adult Ibibios of Nigeria, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 4(12), pp. 6306-6311, 2010.

Oladipo G.S. et al. - Nasal indices among major ethnic groups in southern Nigeria, Scientific Research and Essay Vol. 2 (1), pp. 20-22, January 2007.

Oladipo G.S. et al. - Nasal Parameters Of Itsekiris And Urhobos Of Nigeria, The Internet Journal of Biological Anthropology, Vol. 3, No. 1, 2008

Oladipo G.S. et al. - Parameters of Facial, Nasal, Maxillary, Mandibular and Oro-facial Heights of Adult Urhobos of Nigeria, Annual Research & Review in Biology, 5(1), 48-53, 2015.

Oladipo G.S. et al. - Study of some anthropometric parameters of Itsekiri and Okpe ethnic groups of Delta state, South-South Nigeria, IJCR, 2(4), pp. 77-80, 2013.

Olotu J. et al. - Anthropometric Study Of The Facial And Nasal Length Of Adult Igbo Ethnic Group In Nigeria, The Internet Journal of Biological Anthropology, Vol. 2 No. 2, 2008.

Omotoso D.R. et al. - Nasofacial Anthropometry of Adult Bini Tribe In Nigeria, Afr. J. Biomed. Res., Vol. 14, pp. 219-221, September 2011.

Osunwoke E.A. - Anthropometric Study of the Cephalic and Nasal Indices of Ogu and Ikwerre People of Nigeria, Current Research Journal of Biological Sciences, 4(1), pp. 1-3, 2012.

Osunwoke E.A. et al. - Sexual Dimorphism in Facial Dimensions of the Bini’s of South-Southern Nigeria, Asian Journal of Medical Sciences, Vol. 3(2), pp. 71-73, 2011.

Paul O. et al. - An anthropometric study of some basic nasal parameters of three major ethnic groups in Kogi State, Nigeria, American Journal of Clinical and Experimental Medicine, Vol 3(2), pp. 62-67, 2015.

Rabiu O.J. et al. - Rhinometry: Spectrum of nasal profile among Nigerian Africans, Braz J Otorhinolaryngol., 77(5), pp. 589-93, 2011.

Raji J.M. et al. - Morphological Evaluation of Head and Face Shapes in a North-Eastern Nigerian Population, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 4(8): 3338-3341, 2010.

Roelofse M.M. et al. - Photo identification: Facial metrical and morphological features in South African males, Forensic Science International, Vol. 177, pp. 168-175, 2008.

Tremearne A.J.N. - Notes on the origin of the Hausas, Journal of the Royal Society of Arts, Vol. 58, No. 3007, pp. 767-775, 1910.

Ukwuma M. - A Study Of The Cormic Index In A Southeastern Nigerian Population, The Internet Journal of Biological Anthropology, Vol. 4, No. 1, 2009.

Umar M.B.T. et al. - Cephalometric Indicies among Nigerians, Journal of Applied Sciences, 6(4), pp. 939-942, 2006.

Umar M.B.T. et al. - Comparison of Cephalometric Indices Between the Hausa and Yoruba Ethnic Groups of Nigeria, Research Journal of Medical Sciences, 5(2), pp. 83-89, 2011.