Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019

Bιβλιογραφία: Γενική

Η παρακάτω λίστα περιλαμβάνει γενική βιβλιογραφία για την ανθρωπολογία των ζώντων πληθυσμών του πλανήτη, τις βασικές αρχές της φυσικής ανθρωπολογίας, την επίδραση της φυλής στην ατομική συμπεριφορά, στην ιστορία και στον πολιτισμό και για ανθρωπολογικά ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος. Για την φυσική ανθρωπολογία κάθε χώρας ξεχωριστά, δείτε την βιβλιογραφία για Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Νοτιοανατολική Ασία και Ωκεανία και Αμερική.

Η λίστα ξεκινά με τη βιβλιογραφία στην οποία περιγράφονται οι φυλές και οι λαοί του πλανήτη. Μελετάται η ανθρώπινη ποικιλομορφία σε κάθε γωνιά του πλανήτη και ταξινομείται σε φυλές, βάσει ανθρωπολογικών κριτηρίων. Έπειτα, περνά στα κλασικά συγγράμματα με τις βασικές αρχές της φυσικής ανθρωπολογίας, που είναι απαραίτητα για όποιον θέλει να ασχοληθεί με το αντικείμενο. Δίνονται και πιο αναλυτικές μελέτες για επιλεγμένα ανθρωπολογικά γνωρίσματα. Επίσης, δίνονται τα κλασικά έργα σχετικά με την εξελικτική θεωρία, που αποτελεί την βάση της επιστήμης της φυλετικής ανθρωπολογίας, εστιάζοντας στους Charles Darwin, Alfred Russel Wallace και August Weismann.

Παρατίθενται σε ξεχωριστές ενότητες οι μελέτες κληρονομικότητας του Charles Davenport, οι στατιστικές μελέτες της σχολής του Karl Pearson και οι μελέτες σύνδεσης φυλής-γεωγραφίας του Thomas Griffith Taylor. Ακόμη, δίνονται διάφορες μελέτες όπου εξετάζονται τα αποτελέσματα της φυλετικής μίξης στον άνθρωπο και η συσχέτιση φυλής και υγείας.

Ξεχωριστή ενότητα στη βιβλιογραφία έχουν οι μελέτες στις οποίες εξετάζεται η επίδραση της φυλής στην συμπεριφορά και στην ψυχολογία του ατόμου. Εξετάζεται η φυλετική ψυχολογία, τα πνευματικά και ψυχικά γνωρίσματα βάσει κληρονομικότητας, η σύνδεση φυλής και κοινωνικής θέσης ή πνευματικών επιτευγμάτων, κλπ. Έπειτα, δίνονται οι μελέτες που εξετάζουν την επίδραση της φυλής στην ιστορία και στον πολιτισμό, με το σύγγραμμα του Arthur de Gobineau να κατέχει προεξάρχουσα θέση, όπως και οι μελέτες του Gustave Le Bon.

Ειδική ενότητα διατίθεται για τις μελέτες της ανθρωποκοινωνιολογίας, της σχολής του Otto Ammon και του Georges Vacher de Lapouge. Μελετώνται τα ανθρωπολογικά γνωρίσματα σε σχέση με διάφορα κοινωνικά φαινόμενα, όπως κοινωνική διαστρωμάτωση, εσωτερική μετανάστευση, κατανομή πλούτου, μορφωτικό επίπεδο, κοινωνική επιλογή έναντι φυσικής επιλογής, κλπ. Αναπόφευκτα γίνεται η συσχέτιση μεταξύ φυλετικής θεώρησης και πολιτικής επιστήμης, εδραιώνεται η θεώρηση περί κληρονομικής ανισότητας στον άνθρωπο και γίνεται η σύνδεση της ιστορικής πορείας των εθνών με τον φυλετικό παράγοντα.

Η λίστα καταλήγει με μελέτες για την ιστορία της ανθρωπολογικής σκέψης, ειδικές μελέτες για γνωστούς φυλετικούς τύπους και αταξινόμητες μελέτες γενικού ανθρωπολογικού ενδιαφέροντος.


Φυλές και λαοί του κόσμου

Deniker J. - Races of man, London, 1910.

Vallois H.V. - Les races humaines, Paris, 1947.

Baker J. - Race, London, 1974.

Bean R.B. - The races of man; differentiation and dispersal of man, New York, 1935.

Brinton D. - Races and peoples, New York, 1890.

Bryn H. - Die Entwicklung der Menschenrassen, Anthropos, Vol. 20, No. 5-6, pp. 1053-1092, 1925.

Buschan G. - Illustrierte völkerkunde: Amerika-Afrika, Australien-Ozeanien-Asien, Stuttgart, 1922-3.

Coon C.S., Garn S.M., Birdsell J.B. - Races; a study of the problems of race formation in man, Springfield Illinois, 1950.

Cornish C.J. - The people's natural history, embracing Living animals of the world and Living races of mankind, Vol. IV, V, 1903.

De Rialle G. - Les peuples de l'Asie et de l'Europe, Paris, 1881.

Deniker J. - Essai d'une classiflication des races humaines, basée uniquement sur les caractères physiques, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 12, No. 1, pp. 320-336, 1889.

Deniker J. - La question des races en psychologie, L'Année psychologique, Vol. 13, pp. 292-307, 1906.

Dixon R. - The racial history of man, New York, 1923.

Eickstedt E. von - La división racial de la humanidad con la nomenclatura que corresponde de acuerdo con la ley de prioridad, RUNA, Vol. 7, No. 2, pp. 188-194, 1956.

Flower H.W. - On the Classification of the varieties of the human species, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 14, pp. 378-395, 1885.

Garn S.M. - Human races, Springfield, 1961.

Guide to the specimens illustrating the races of mankind, British Museum (Natural History) Dept. of Zoology, 1921.

Haddon A.C. - The races of man and their distribution, New York, 1924.

Hooton E.A. - Up from the ape, New York, 1946.

Hovelaque A. - Les races humaines, Paris, 1882.

Human Races and Types in Anthropological Characterization of the Bulgarian Population, Sofia, 1993.

Hutchinson H.N. - The living races of mankind I, II, London, 1900.

Iltis H. - Volkstümliche rassenkunde, Jena, 1930.

Keane A.H. - Ethnology, Cambridge, 2nd ed., 1909.

Keane A.H. - Man past and present, Cambridge, 1899.

Keith A. -  The antiquity of man, London, 1920.

Kroeber A.L. - Anthropology: race, language, culture, psychology, pre-history, New York, 1923.

Lampert K. - Die Völker der Erde I, II, Stuttgart-Leipzig, 1910.

Langkavel B.A. - Der Mensch und seine Rassen, Stuttgart, 1892.

Lipták P. - Homo sapiens - species collectiva, Anthropologiai Közlemények, Vol. 6, pp. 17-27, 1962.

Luschan F. von - Beiträge zur Völkerkunde der deutschen Schutzgebiete, Berlin, 1897.

Luschan F. von - Völker, rassen, sprachen, Berlin, 1922.

Montandon G. - La race, les races, Paris, 1933.

Nesturkh M. - The races of mankind, Moscow, 1963.

Nott J.C., Gliddon G.R. - Indigenous races of the Earth, London, 1857.

Peschel O. - The races of man, and their geographical distribution (transl.), New York, 1888.

Pittard E. - Race and history: An ethnological introduction to history, Paris, 1924.

Quatrefages A. de - Histoire générale des races humaines; introduction à l'étude des races humaines, Paris, 1889.

Ranke J. - Der Mensch, Vol. I, Vol. II, Leipzig, 1886-1887.

Schultz B. - Erbkunde, Rassenkunde, Rassenpflege, München, 1933.

Steinmetz S.R. et al. - De rassen der menschheid, Amsterdam, 1938.

Stratz C.H. - Naturgeschichte des Menschen. Grundriss der somatischen Anthropologie, Stuttgart, 1920.

Szilvássy J. - Anthropologie. Entwicklung der Menschen. Rassen des Menschen, Wien, 1978.

Topinard P. - Anthropology, Paris, 1890.

Topinard P. - Éléments d'anthropologie générale, Paris, 1885.

Tylor E.B. - Anthropology: an introduction to the study of man and civiliation (+here), London, 1881.

Weinert H. - Entstehung Der Menschenrassen, Stuttgart, 1938.

Weinert H. - Die Rassen der Menschheit, Leipzig/Berlin, 1935.

Weisbach A. - Korpermessungen verschiedener Menschenrassen, (+review Revue d'Anthropologie, Vol. 10, pp. 488-501), Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 9, pp. 1-8, 1877.

Weule K. - Leitfaden der Völkerkunde, Leipzig-Wien, 1912.

Wood J.G. - The Natural History of Man, Vol. I, II, London, 1868.


Αρχές φυσικής ανθρωπολογίας

Martin R. - Lehrbuch der Anthropologie, Jena, 1914.

Hrdlička A. - Anthropometry, Philadephia, 1920.

Ammon O. - La corrélation entre l'indice céphalométrique de Broca et celui d'Ihéring, L'Anthropologie, Vol. 6, pp. 676-682, 1896.

Anthropometric investigation in the British Isles, London, 1909.

Bertillon A. - Identification anthropométrique (+here) (+english), Melun, 1893.

Bertillon A. - Une application pratique de l'anthropométrie, Annales de démographie internationale, Vol. 5, pp. 330-350, 1881.

Bertillon A., Chevrin A. - Anthropologie métrique, Paris, 1909.

Broca P. - Instructions générales pour les recherches anthropologiques à faire sur le vivant, Paris, 1879.

Făcăoaru I. - Criteriile pentru diagnoza rasială, Buletin eugenic şi biopolitic, Vol. 6, Nos. 10-12, pp. 341-368, 1935.

Garson J.G. - The Frankfort craniometric agreement, with critical remarks thereon, Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain, Vol. 14, pp. 64-83, 1885.

Garson J.G., Read C.H. - Notes and queries on anthropology, Anthropological Institute, London, 1892 (+1951 edition).

Quetelet A. - Des proportions du corps humain, Bulletins de l'Academie Royale de Belgique, Vol. 15, Part 1, pp. 580-593, 1848.

Haddon A.C. - The study of man, London, 1898.

Hauschild M.W. - Grundriß der Anthropologie, Berlin, 1926.

Howells W.W. - The designation of the principle anthrometric landmarks on the head and skull, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 22, No. 3, pp. 477–494, 1937.

Hoyme L.E. - Physical Anthropology and Its Instruments: An Historical Study, Southwestern Journal of Anthropology, Vol. 9, pp. 408-430, 1953.

Hrdlička A. - Human Typogeny, Proceedings of the American Philosophical Society, Vol. 78, pp. 79-95, 1937.

Hrdlička A.- Practical Anthropometry, Philadelphia, 4th ed., 1952.

Luschan F. von - Die Konferenz von Monaco, Korrespondenz-Blatt der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Vol. 37, pp. 53-62, 1906.

Quetelet A. - Anthropométrie, Bruxelles, 1871.

Paul-Boncour G. - Anthropologie anatomique, Paris, 1912.

Papillault G. - Entente internationale pour l'unification des mesures craniométriques et céphalométriques, L'Anthropologie, Vol. 17, pp. 559-572, 1906.

Roberts C. - A manual of anthropometry, London, 1878.

Schultz B.K. - Ein neues Instrument zur Messung der Ohrhöhe (Ansteckarme am Gleitzirkel), Anthropologischer Anzeiger, Vol. 9, No. 3-4, pp. 305-307, 1932.

Schultz B. - Taschenbuch Der Rassenkundlichen Messtechnik, München-Berlin, 1937.

Stewart T.D. - Anthropometric nomenclature, I. The cephalic (length-breadth) index, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 22, pp. 97-140, 1936.

Stewart T.D. - Anthropometric nomenclature, II. The indices of head height, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 29, pp. 23-39, 1942.

Stibbe E.P. - An introduction to physical anthropology, London, 1938.

Sullivan L.R. - Essentials of anthropometry, New York, 1928.

Tildesley M. - Measurement of Head Length and Breadth: The Systems of Broca, Topinard, Monaco Agreement, British Association, Martin, Man, Vol. 38, pp. 102-104, 1938.

Vallois H.V. - Anthropometric Techniques, Current Anthropology, Vol. 6, pp. 127-143, 1965.

Weininger J. - Leitlinien zur Beobachtung der somatischen Merkmale des Kopfes und Geischtes am Menschen, Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, pp. 232-270, 1924.

Wilder H.H. - Laboratory manual of anthropometry, Philadephia, 1920.


Ανθρωπολογικά γνωρίσματα

Μύτη

Bertillon A. - La morphologie du nez, Revue d'Anthropologie, Vol. 16, pp. 158-169, 1887.

Collignon R. - La nomenclature quinaire de l'indice nasale du vivant, Revue d'anthropologie, Vol. 16, pp. 8-19, 1887.

Eickstedt E. von - Beiträge zur Rassenmorphologie der Weichteilnase, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 25, pp. 171-220, 1925.

Hilden K. - Zur Kenntnis der Erbfaktoren der menschlichen Nasenform, Hereditas, Vol. 13, pp. 87-106, 1929.

Topinard P. - Documents sur l'indice nasal du vivant, recueillis par le Dr Beddoe et M. Le Carguet, L'Anthropologie, Vol. 2, pp. 273-282, 1891.

Virchow H. - Die anthropologische Untersuchung der Nase, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 44, pp. 289-337, 1912.

Nose shapes, in Topinard P. - L'homme dans la nature, Paris, 1891.


Μάτια

Aichel O. - Ergebnisse einer Forschungsreise nach Chile-Bolivien. 4. Epicanthus, Mongolenfalte, Negerfalte, Hottentottenfalte, Indianerfalte, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 31, pp. 123-166, 1932.

Hauschild M.W. - Untersuchungen über die Pigmentation im Auge verschiedener Menschenrassen und die Pigmentation im Säugetierauge überhaupt, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 12, No. 3, pp. 473-544, 1910.

Schultz B. - Eine verbesserte Augenfarbentafel, Anthropologischer Anzeiger, Vol. 6, pp. 331-335, 1930.

Poch H. - Die Weichteile der Augengegend, Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, Vol. 54, pp. 262-270, 1924.

Talko-Hryncewicz J. - Forme extérieur de l'oeil, Revue anthropologique, Vol. 37, pp. 93-100, 1927.


Μαλλιά

Beddoe J. - Colour and Race, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 35, pp. 219-250, 1905.

Conitzer H. - Die Rothaarigkeit, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 29, pp. 83-147, 1931.

Danforth C.H. - The hair, (+here), Natural History, Vol. 26, pp. 75-79, 1926.

Frédéric J. - Untersuchungen über die Rassenunterschiede der menschlichen Kopfhaare, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 9, pp. 248-324, 1906.

Kneberg M. - Improved technique for hair examination, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 20, pp. 51-67, 1935.

Latteux - Procédé pour obtenir des coupes rigoureusement transversales du cheveu, Congres International des Sciences Anthropologiques, Paris, pp. 98-105, 1878.

Minakow P. - Die Haare in anthropologischer Beziehung (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 27, pp. 501-503, 1902.

Neuert W. - Untersuchung über die Korrelation der Krümmung und Querschnittsform menschlicher Kopfhaare, Anthropologischer Anzeiger, Vol. 6, pp. 144-154, 1929.

Pruner-Bey - On human hair as a race character, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 6, pp. 71-92, 1877.

Steggerda M. - Cross sections of human hair from four racial groups, Journal of Heredity, Vol. 31, pp. 475-476, 1940.

Steggerda M., Seibert H.C. - Size and shape of head hair from six racial groups, Journal of Heredity, Vol. 32, pp. 315-318, 1941.

Trotter M. - Classifications of hair color (+another version), American Journal of Physical Anthropology, Vol. 25, pp. 237-260, 1939.

Vernall D.G. - A study of the size and shape of cross sections of hair from four races of men, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 19, pp. 345-350, 1961.

Fischer E., Saller K. - Eine neue Haarfarbentafel (in color), Anthropologischer Anzeiger, Vol. 5, pp. 238-244, 1928.


Υπόλοιπη τριχοφυΐα

Danforth C.H., Trotter M. - The distribution of body hair in white subjects, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 5, pp. 259-265, 1922.

Garn S.M. - Types and distribution of hair in man, Annals of the New York Academy of Science, Vol. 53, pp. 498-507, 1951.

Rozprým F. - Eyebrows and Eyelashes in Man: Their Different Forms, Pigmentation and Heredity, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 64, pp. 353-395, 1934.

Setty L.R. - Ηair Patterns of the Face of White and Negro Males, Journal of the National Medical Association, Vol. 63, pp. 128-131, 1971.

Setty L.R. - Hair Patterns of the Scalp of White and Negro Male, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 33, pp. 49-55, 1970.

Thomas P.K., Ferriman D.G. - Variation in facial and pubic hair growth in white women, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 15, pp. 171-180, 1957.

Wake S. - La Barbe, considérée comme caractère de races, Revue d'Anthropologie, Vol. 9, pp. 34-77, 1880.


Κορμικός δείκτης

Bean R.B. - The sitting height, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 5, No. 4, pp. 349-390, 1922.

Bardeen C.R. - General relations of sitting height to stature and of sitting height and stature to weight, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 6, pp. 355-388, 1923.

Ciocco A. - Sitting height and sitting height: Stature index in adults. Survey of differences in methods of measuring, instruments and classifications, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 22, pp. 467-475, 1937.

Giuffrida-Ruggeri V. - Documenti sull'indice schelico, Rivista di Antropologia, Vol. 20, 1916.

Kaufmann H. - Indice skélique et indice cormique: classifications et nomenclatures, Bulletin de la Société suisse d'anthropologie et d'ethnologie, Vol. 1953/54, pp. 61-66, 1954.

Piquet M.-M. - Essai de standardisation de la mesure de la taille assis, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 5, No. 1, pp. 57-74, 1954.


Σωματότυπος

Bullen A.K., Hardy H.L. - Analysis of body build photographs of 175 college women three text figures and three plates, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 4, pp. 37-68, 1946.

Carter J.E.L. - The somatotypes of athletes - A review, Human Biology, Vol. 42, No. 4, pp. 535-569, 1970.

Clark P.J., Spuhler J.N. - Differential fertility in relation to body dimensions, Human Biology, Vol. 31, pp. 121-137, 1959.

Davenport C.B. - Body-built and its inheritance, Carnegie Institution of Washington, 1923.

Davenport C.B. - Body-built and its inheritance, Proceedings of the National Academy of Sciences, Vol. 9, pp. 226-230, 1923.

Davenport C.B. - Height-weight index of build, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 3, pp. 467-475, 1920.

Davenport C.B. - The Best Index of Build, Quarterly Publications of the American Statistical Association, Vol. 17, pp. 341-344, 1920.

Dupertius C.W. - Anthropometry of extreme somatotypes, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 8, pp. 367-386, 1950.

Garn S.M., Gertler M.M. - An association between type of work and physique in an industrial group, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 8, pp. 387-398, 1950.

Hammann J. - Tempérament, constitution et race (review), L'Anthropologie, Vol. 43, pp. 602-603, 1933.

Henckel K.O. - Konstitutionstypen und Europäische Rassen, Klinische Wochenschrift, Vol. 4, No. 45, pp. 2145–2148, 1925.

Reynolds E.L., Asakawa T. - A comparison of certain aspects of body structure and body shape in 200 adults, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 8, pp. 343-366, 1950.

Seltzer C.C., Gallagher J.R. - Somatotypes of an adolescent group, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 4, No. 2, 153–168, 1946.

Sousa O.M. de - Les types morphologiques constitutionels, L'Anthropologie, Vol. 44, pp. 525-556, 1934.


Ανθρωπολογικές μεταβολές με την ηλικία

Hrdlička A. - Growth during Adult Life, Proceedings of the American Philosophical Society, Vol. 76, pp. 847-897, 1936.

Goldstein M. - Changes in dimensions and form of the face and head with age, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 22, pp. 37-89, 1936.

Hooton E.A., Dupertius C.W. - Age changes and selective survival in Irish males, Michigan, 1951.

Iarcho A. - Die Altersveränderungen der Rassenmerkmale bei den Erwachsenen. (Vorläufige Mitteilung), Anthropologischer Anzeiger, Vol. 12, pp. 173-179, 1935.

Leguebe A., Twiesselmann F. - Variations de la couleur des cheveux avec l'âge, Zeitschrift fiir Morphologie und Anthropologie, Vol. 67, pp. 168-180, 1976.

Marquer P., Chamla M.C. - L'évolution des caractères morphologiques en fonction de l'âge, chez 2089 Français de 20 à 91 ans, Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, Vol. 2, pp. 1-78, 1961.

Pearson K., Tipett L.H.C. - On Stability of the Cephalic Indices Within the Race, Biometrika, Vol. 16, pp. 118-138, 1924.

Pfitzner  W. - Social-anthropologische Studien I. Der Einfluss des Lebensalters auf die anthropologisehen Charaktere, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 1, pp. 325-377, 1899.


Άλλα

Abel W. - Die Vererbung von Antlitz und Kopfform des Menschen, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 33, pp. 261-345, 1934.

Bean R.B. - Stature throughout the world, Science, Vol. 67, No. 1723, pp. 1-5, 1928.

Bean B.R. - Some characteristics on the external ear of American Whites, American Indians, American Negroes, Alaskan Eskimos and Filipinos, The American journal of anatomy, Vol. 18, pp. 201-225, 1915.

Catritsis E. - Recherches sur l'indice thoracique, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 10, No. 1, pp. 37-49, 1949.

Davenport C.B. - Developmental curve of head height/head length ratio and its inheritance, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 26, pp. 187-190, 1940.

Davenport C.B. - The thoracic index, Human Biology, Vol. 6, pp. 1-23, 1934.

Farkas L.G. et al. - International Anthropometric Study of Facial Morphology in Various Ethnic Groups/Races, Journal of Craniofacial Surgery, Vol. 16, pp. 615-646, 2005.

Fleure H.J. - The Distribution of Types of Skin Color, Geographical Review, Vol. 35, pp. 580-595, 1945.

Gray H. et al. - Auricular head height technique [1, 2, 3, 4, 5], American Journal of Physical Anthropology, Vol. 11, pp. 301-351, 1928.

Hanihara T. - Frontal and facial flatness of major human populations (+here), American Journal of Physical Anthropology, Vol. 111, pp. 105–134, 2000.

Hrdlička A. - Shovel-shaped teeth, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 3, pp. 429-465, 1920.

Hrdlička A. - The forehead, Annual report of the Smithsonian Institution, pp. 407-414, 1933.

Imbelloni J. - De la estatura humana. Su reivindicación como elemento morfológico y clasificatorio, RUNA, Vol. 1, pp. 198-243, 1948.

Olivier G. - Les proportions corporelles des races humaines, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 49, pp. 72-89, 1958.

Papillault G. - Anthropométrie comparée de Nègres africains et de Français des deux sexes, Revue anthropologique, Vol. 21, pp. 321-344, 1911.

Pfitzner  W. - Social-anthropologische Studien II. Der Einfluss des Geschlechts auf die anthropologischen Charaktere, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 3, pp. 485-575, 1901.

Pfitzner  W. - Social-anthropologische Studien IV. Die Proportionen des erwachsenen Menschen, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 5, pp. 201-314, 1903.

Pittard E. - À propos des caractères sexuels secondaires: quelques considérations générales et quelques possibilités d'applications, Archiv der Julius Klaus-Stiftung, Vol. 24, pp. 321-330, 1949.

Pittard E. - Les variations sexuelles de l'indice céphalique, Revue Anthropologique, Vol. 43, pp. 69-80, 1933.

Rodes C.B. - The thoracic index in the Negro, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 9, pp. 103-117, 1905.

Scheidt W. - Untersuchungen über die Erblichkeit der Gesichtszüge, Zeitschrift Für Induktive Abstammungs- Und Vererbungslehre, Vol. 60, No. 1, pp. 291–394, 1932.

Schultz B. - Körper-, Kopf- und Gesichtsmaße von Mann und Frau bei gleicher Körperhöhe, Anthropologischer Anzeiger, Vol. 9, pp. 273-281, 1932.


Μελέτες κληρονομικότητας Davenport

Davenport C.B. - Heredity in relation to eugenics, New York, 1911.

Davenport C.B. - Heredity of hair color in man, American Naturalist, Vol. 43, pp. 193-211, 1909.

Davenport C.B. - Heredity of skin color in Negro-White crossings, Washington, 1913.

Davenport C.B. - Heredity of skin pigmentation in man, American Naturalist, Vol. 44, pp. 641-672, 705-731, 1910.

Davenport C.B. - Inheritance of stature, Genetics, Vol. 2, pp. 313-389, 1917.

Davenport C.B. - Skin color of mulattoes, Journal of Heredity, Vol. 5, pp. 556-558, 1914.

Davenport G.C., Davenport C.B. - Heredity of Eye-Color in Man, Science, Vol. 26, pp. 589-592, 1907.

Davenport G.C., Davenport C.B. - Heredity of Hair-Form in Man, American Naturalist, Vol. 42, pp. 341-349, 1908.

Holmes S.J., Loomis H.M. - The Heredity of Eye Color and Hair Color in Man, Biological Bulletin, Vol. 18, pp. 50-65, 1909.


Μελέτες σχολής Pearson

Anderson A. et al. - On the relative value of the factors which influence infant welfare, Annals of Eugenics, Vol. 3, No. 1-2, pp. 96-185, 1928.

Barrington A., Pearson K. - A preliminary study of extreme alcoholism in adults, London, 1910.

Elderton E. - Influence of age and environment on parental habits and health, Annals of Eugenics, Vol. 3, No. 1-2, pp. 186–193, 1928.

Elderton E.M. - On the measure of the resemblance of first cousins, London, 1907.

Elderton E., Pearson K. - A first study of the influence of parental alcoholism on the physique and ability of the offspring (+supplement), London, 1910.

Elderton E., Pearson K. - The relative strength of nurture and nature, London, 1915.

Galton F. - Natural Heredity, London, 1889.

Heron D. - On the relation of fertility in man to social status, and on the changes in this relation that have taken place during the last fifty years, London, 1906.

Heron D. - The influence of defective physique and unfavourable home environment on the intelligence of school children, London, 1910.

Pearson K. - Darwinism, medical progress and eugenics, London, 1912.

Pearson K. - National life from the standpoint of science, London, 1901.

Pearson K. - Nature and nurture, the problem of the future, London, 1910.

Pearson K. - Note on the Skin-Colour of the Crosses Between Negro and White, Vol. 6, pp. 348-353, 1909.

Pearson K. - On the Importance of the Type Silhouette for Racial Characterisation in Anthropology, Biometrika, Vol. 20B, pp. 389-400, 1928.

Pearson K. - Social problems: their treatment, past, present, and future, London, 1912.

Pearson K. - The academic aspect of the science of national eugenics, London, 1911.

Pearson K. - The chances of death and other studies in evolution, Vol. I, London-New York, 1897.

Pearson K. - The groundwork of eugenics, London, 1909.

Pearson K. - The problem of practical eugenics, London, 1912.

Pearson K. - The scope and importance to the state of the science of national eugenics, London, 1909.

Pearson K., Elderton E. - A second study of the influence of parental alcoholism on the physique and ability of the offspring, London, 1910.

Pearson K., Lee A. - On the Laws of Inheritance in Man: I. Inheritance of Physical Characters, Biometrika, Vol. 2, pp. 357-462, 1903.

Thompson C., Elderton E. - Strength of Vision in Relation to Eye and Hair Pigmentation, Biometrika, Vol. 27, No. 1-2, pp. 266-268, 1935.


Φυλή-κληρονομικότητα και συμπεριφορά

Brigham C. - A study of American Intelligence, Princeton, 1923.

Candolle A. de - Histoire des sciences et des savants depuis deux siècles, Genève-Bale-Lyon, 1873.

Cattell J.M. - A Further Statistical Study of American Men of Science, Science, N.S. Vol. 32, pp. 672-688, 1910.

Cattell J.M. - A statistical study of American men of science, Science, 3 articles combined, 1906.

Cattell J.M. - A statistical study of eminent men, Popular Science Monthly, Vol. 62, pp. 359-377, 1903.

Cattell J.M. - Families of American Men of Science I, Popular Science Monthly, Vol. 86, pp. 504-515, 1915.

Cattell J.M. - Families of American Men of Science II, The Scientific Monthly, Vol. 4, pp. 248-262, 1917.

Cattell J.M. - Families of American Men of Science III, The Scientific Monthly, Vol. 5, pp. 368-377, 1917.

Cooley C.H. - Genius, Fame and the Comparison of Races, Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 9, pp. 1-42, 1897.

Clauss F. - Von Seele und Antlitz der Rassen und Volker, Einjiihrung in die vergleichende Ausdrucksjorschung (review), American Anthropologist, Vol. 31, pp. 804-806, 1929.

Clauss L. - Rasse und Seele, Berlin, 1938.

Clauss L. - Semiten der Wüste unter sich, Berlin, 1937.

Cupcea S. - Ereditatea şi mediul în determinarea caracterelor somatice şi mintale, Buletin eugenic şi biopolitic, Vol. 14, Nos. 9-10, pp. 324-349, 1943.

Davenport C.B. - Do races differ in mental capacity?, Human Biology, Vol. 1, pp. 70-89, 1929.

Davenport C.B. - Heredity, culpability, praiseworthiness, punishment and reward, Popular Science Monthly, Vol. 82, No. 3, pp. 33-39, 1913

Davenport C.B. - The Effects of Race Intermingling, Proceedings of the American Philosophical Society, Vol. 56, pp. 364-368, 1917.

Davenport C.B., Craytor L.C. - Comparative Social Traits of Various Races, Second Study, Journal of Applied Psychology, Vol. 7, No. 2, pp. 127-134, 1923.

Eickstedt E. von - Grundlagen der Rassenpsychologie (review), L'Anthropologie, Vol. 46, pp. 427-429, 1936.

Ellis H. - A Study of British Genius, London, 1904.

Fischer E. - Rasse und Vererbung geistiger Eigenschaften, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 38, pp. 1-9, 1939.

Galton F. - English men of science, London, 1874.

Galton F. - Eugenics: its definition, scope, and aims, American Journal of Sociology, Vol. 10, 1-25, 1904.

Galton F. - Hereditary Genius, London, 1869.

Galton F. - Heredity Talent And Character, Macmillan's Magazine, Vol. 12, pp. 157-166, 318-327, 1865.

Galton F. - Noteworthy families, London, 1906.

Garth T.R. - A review of race psychology, Psychological Bulletin, Vol. 27, No. 5, pp. 329–356, 1930.

Garth T.R. - A review of racial psychology, Psychological Bulletin, Vol. 22, No. 6, pp. 343–364, 1925.

Garth T.R. - Racial Differences in Mental Fatigue, Journal of Applied Psychology, Vol. 4, No. 2-3, pp. 235-244, 1920.

Günther H. - Rasse und Stil, München, 1926.

Hunt J. - Race in legislation and political economy, Anthropological Review, Vol. 4, pp. 113-135, 1866.

Keith A. - The drift of modern anthropology, British Medical Journal, Vol. 1, No. 3446, pp. 149-150, 1927.

Kirkpatrick C., Cedarstrand G. - Nature and Nurture in Relation to Twins and Brothers in "Who's Who", Human Biology, Vol. 5, pp. 371-384, 1933.

Lundman B. - Race, language, and the history of the peoples, Mankind Quarterly, pp. 274-278, 1962.

McDougall W. - Is America safe for democracy?, New York, 1921.

Noël R. - Race, Economics, and Social Status, US Bureau of labor statistics, 2018

Pearson, K. - On the Inheritance of the Mental Characters in Man, Proceedings of the Royal Society of London, Vol. 69, pp. 153-155, 1902.

Pearson K. - On the Laws of Inheritance in Man: II. On the Inheritance of the Mental and Moral Characters in Man, and Its Comparison with the Inheritance of the Physical Characters, Journal of the Anthropological Institute, Vol. 33, pp. 179-237, 1903 (also Biometrika, Vol. 3, pp. 131-190, 1904).

Petermann B. - Das Problem der Rassenseele, Leipzig, 1935.

Pickering E.C. - Foreign Associates of National Societies, Popular Science Monthly, Vol. 73, pp. 372-379, 1908, Vol. 74, pp. 80-83, 1909.

Rushton J.R. - Race, Evolution, Behavior (abridged version), Ontario, 2000.

Schwidetzky I. - Racial psychology, Mankind Quarterly, pp. 10-12, Jul. 1961 (translated from entry "Anthropology", Vol. 15, Fischer-Lexikon, 1959)

Seltzer C.C. - Phenotype Patterns of Racial Reference and Outstanding Personality Traits, The Pedagogical Seminary and Journal of Genetic Psychology, Vol. 72, No. 2, 221–245, 1948.

Schuster E., Elderton E. - The inheritance of ability, Eugenic Laboratory Memoire, London, 1907.

Schuster E., Elderton E. - The Inheritance of Psychical Characters, Biometrika, Vol. 5, pp. 460-469, 1907.

Thorndike E. - Educational Psychology, Vol. 2, New York, 1914.

Thorndike E. - Measurement of Twins, Archives of Philosophy, Psychology and Scientific Methods, Vol. 1, pp. 547-553, 1905.

Visher S.S. - A Study of the Type of the Place of Birth and of the Occupation of Fathers of Subjects of Sketches in "Who's Who in America",  American Journal of Sociology, Vol. 30, pp. 551-557, 1925.

Woods F.A. - City Boys Versus Country Boys, Science, N.S. Vol. 29, pp. 577-579, 1909.

Woods F.A. - Heredity and the Hall of Fame, Popular Science Monthly, Vol. 82, pp. 445-452, 1913.

Woods F.A. - The Birthplaces of Leading Americans and the Question of Heredity, Science, N.S. Vol. 30, pp. 17-21, 1909.

Woods F.A. - The Racial Origin of Successful Americans, Popular Science Monthly, Vol. 84, 397-402, 1914.

Woodworth R.S. - Comparative psychology of races, Psychological Bulletin, Vol. 13, No. 10, pp. 388-397, 1916.

Woodworth R.S. - Racial differences in mental traits, in Kroeber A.L., Waterman T.T., Source Book in Anthropology, Berkeley, 1920.


Φυλή, ιστορία και πολιτισμός

Gobineau A. de - Essay on the inequality of human races (+french), Paris, 1853.

Le Bon G. - How Races and Peoples Transform Their Civilization and Arts (+french), Revue Scientifique, Vol. 50, pp. 417-428, 1892.

Bertin G. - The Races of the Babylonian Empire, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 18, pp. 104-120, 1889.

Boev P. - Anthropological Data on the Ethnogenesis of the Ancient Thracians, Mankind Quarterly, pp. 321-330, Jan. 1980.

Conder C.R. - Hittite ethnology, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 17, pp. 137-158, 1888.

Dally - De la sélection ethnique et la consanguinité chez les Grecs anciens, Revue d'anthropologie, Vol. 16, pp. 408-, 1887.

Diller A. - Race mixture among the Greeks before Alexander, Illinois studies in language and literature, Vol. 20, pp. , 1937.

Făcăoaru I. - Socialanthropologia ca ştiinţă pragmatică, Buletin eugenic şi biopolitic, Vol. 9, Nos. 9-10, pp. 352-365, 1938.

Flinders Petrie W.M. - The Races of Early Egypt, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 31, pp. 248-255, 1901.

Frank T. - Race Mixture in the Roman Empire, The American Historical Review, Vol. 21, No. 4, pp. 689-708, 1916.

Grant M. - The Passing of the Great Race, New York, 1916.

Gumplowicz L. - La lutte des races: recherches sociologiques, Paris, 1893.

Huntington E. - The character of races as influenced by physical environment: natural selection and historical development, New York-London, 1924.

Johnston C. - Race et caste dans l'Inde, L'Anthropologie, Vol. 6, pp. 176-181, 1895.

Le Bon G. - Lois psychologiques de l'évolution des peuples, Paris, 1895.

Lundman B. - Race, Language, and the History of Peoples, Mankind Quarterly, pp. 274-278, April 1962.

Macchioro V. - Die anthropologischen Grundlagen des roemischen Verfalls zur Kaiserzeit, Politisch-Anthropologische Revue, pp. 557-581, 1907.

Nilsson M. - The race problem of the Roman Empire, Hereditas, Vol. 2, No. 3, pp. 370-390, 1921.

Sergi G. - The Aryans and the ancient Italians, Monist, Vol. 8, pp. 161-182, 1898.

Stoddard L. - Racial Realities in Europe, New York, 1924.


Ανθρωποκοινωνιολογία (σχολή Ammon - Lapouge)

Lapouge G.V. de - Les sélections sociales, Paris, 1896.

Lapouge G.V. de - Race et Milieu Social, Paris, 1909.

Ammon O. - Anthropologische Untersuchungen der Wehrpflichtingen in Baden, (+review L'Anthropologie, Vol. 2, pp. 241-243, 1891), Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge, Neue Folge, Ser. 5, Hf. 101, 1891.

Ammon O. - Die gesellschaft ordnung und ihre natürlichen grundlagen, Jena, 1895.

Ammon O. - Die natürliche Auslese beim Menschen (+review L'Anthropologie, Vol. 4, pp. 374-376, 1893) Jena, 1893.

Ammon O. - Fortschritte der Anthropologie und Sozial-Anthropologie, Naturwissenschaftliche Wochenschrift, Vol. 11, pp. 235-237, 1896.

Ammon O. - Histoire d'une idée: L'anthropo-sociologie, Revue Internationale de Sociologie, Vol. 6, pp. 145-181, 1898.

Ammon O. - Some social applications of the doctrine of probability, Journal of Political Economy, Vol. 7, No. 2, pp. 204-237, 1899.

Beddoe J. - Selection in man, Science Progress, Vol. 5, pp. 384-397, 1896, Vol. 6, pp. 167-177, 1897, Vol. 7, pp. 403-415, 1898.

Boissel J. - A propos de l'indice céphalique. Lettres de Durand de Gros à Vacher de Lapouge, Revue d'histoire des sciences, Vol. 35, No. 4, pp. 289-319, 1982.

Bonnal N. - Réflexions sur Vacher de Lapouge, les « brachycéphales » et la fin de l’histoire.

Bouglé C. - Anthropologie et démocratie, Revue de métaphysique et de morale, Vol. 5, pp. 443-461, 1897.

Broca P. - Les sélections, Revue d'Anthropologie, Vol. 1, pp. 683-710, 1872.

Candolle A. de - Histoire des sciences et des savants depuis deux siècles, Genève, Bale, Lyon, 1873.

Claux L. - Du sélectionnisme optimiste au sélectionnisme pessimiste, Revue Socialiste, Vol. 26, pp. 58-69, 1897.

Closson C. - A Critic of Anthropo-Sociology, Journal of Political Economy, Vol. 8, pp. 397-409, 1900.

Closson C. - Die Auswanderung von Europa im Lichte der Social-Anthropologie, Naturwissenschaftliche Wochenschrift, Vol. 14, pp. 219, 1899.

Closson C. - Dissociation by Displacement: A Phase of Social Selection, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 10, pp. 156-186, 1896.

Closson C. - Ethnic Stratification and Displacement, Quarterly Journal of Economics, Vol. 11, pp. 92-107, 1896.

Closson C. - Further Data of Anthropo-Sociology, Journal of Political Economy, Vol. 7, pp. 238-252, 1899.

Closson C. - Heredity and Environment: A Rejoinder, Quarterly Journal of Economics, Vol. 15, pp. 143-146, 1900.

Closson C. - La dissociation par déplacement, Revue Internationale de Sociologie, Vol. 4, pp. 511-537, 1896.

Closson C. - La hiérarchie des races européennes, Revue Internationale de Sociologie, Vol. 6, pp. 416-430, 1898.

Closson C. - Recent progress of social-anthropology, Journal of Political Economy, Vol. 4, pp. 410-412, 1896.

Closson C. - Social Selection, Journal of Political Economy, Vol. 4, pp. 449-466, 1896.

Closson C. - The Fundamental Laws of Anthropo-sociology, Journal of Political Economy, Vol. 6, pp. 54-92, 1897.

Closson C. - The hierarchy of european races, American Journal of Sociology, 1897.

Closson C. - The Pedagogical Significance of the Cephalic Index, Journal of Political Economy, Vol. 6, pp. 254-265, 1898.

Closson C. - The Races of Europe, Journal of Political Economy, Vol. 8, pp. 58-88, 1899.

Closson C. - The Real Opportunity of the So-Called Anglo-Saxon Race, Journal of Political Economy, Vol. 9, pp. 76-97, 1900.

Collignon R. - De l'Auvergne à l'Atlantique. Étude anthropologique, Annales de Géographie, Vol. 5, No. 20, pp. 156-166, 1896.

Durand de Gros, Lapouge G. de - Matériaux pour l'anthropologie de l'Aveyron, Bulletin de la Société languedocienne de Géographie, Vol. 20, pp. 285-315, 1897, Vol. 21, pp. 30-59, 1898.

Fages C. - L'evolution du darwinisme biologique, Revue Internationale de Sociologie, Vol. 6, pp. 489-511, 1898.

Fages C. - L'évolution du darwinisme sociologique, L'Humanité nouvelle, Vol. 3, No. 1, pp. 28-42, 1899.

Fouillée A. - Dégénérescence? Le Passé et le présent de notre race, Revue des deux mondes, pp. 793-824, Sept. 1895.

Fouillé A. - L'Anthroposociologie, Revue Internationale de Sociologie, Vol. 6, pp. 368-371, 1898.

Fouillé A. - La psychologie des peuples et l'anthropologie, Ser. 4, Vol. 128, pp. 365-396, 1895.

Ganguly P. - Variation in physique in North India in relation to urbanization and economic status, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 1, No. 1, pp. 3-43, 1974.

Hill G. - Heredity and selection in sociology, London, 1907.

Jacoby P. - Études sur la sélection chez l'homme, Paris, 1904.

Lapouge G.V. de - Contribution to the fundamentals of a policy of population, Eugenics Review, Vol. 19, pp. 192-197, 1927.

Lapouge G.V. de - Correlations financieres de I'indice céphalique, Revue d'Économie Politique, Vol. 11, pp. 257-279, 1897.

Lapouge G.V. de - De l'inégalité parmi les hommes, Revue d'Anthropologie, Vol. 17, pp. 9-38, 1888.

Lapouge G.V. de - Die Auslese durch den Krieg, Globus, Vol. 64, pp. 317-319, 1893.

Lapouge G.V. de - Die Entartung in den höheren und niederen Ständen, Politisch-Anthropologische Revue, Vol. 5, pp. 193-200, 1906-7.

Lapouge G.V. de - Die naturwissenschaftliche Bezeichnung der Menschenrassen, Politisch-Anthropologische Revue, Vol. 5, pp. 669-673, 1906-7.

Lapouge G.V. de - Die Rassengeschichte der französischen Nation, Politisch-Anthropologische Revue, Vol. 4, pp. 16-35, 1905-6.

Lapouge G.V. de - Dies Irae: La fin du monde civilisé, Europe, Vol. 3, No. 9, pp. 59-67, 1923.

Lapouge G.V. de - Durand de Gros et l'analyse ethnique, Revue Scientifique, Ser. 4, T. 20, No. 7, pp. 203-207, 1897.

Lapouge G.V. de - Grundfragen der historischen Anthropologie, Politisch-Anthropologische Revue, Vol. 3, pp. 220-256, 1904-5.

Lapouge G.V. de - Houzés Kritik des Gesellschaftsanthropologie, Politisch-anthropologische Revue, Vol. 6, pp. 103-127, 1907-8.

Lapouge G.V. de - L'anthropologie et la science politique, Revue d'Anthropologie, Vol. 16, pp. 136-157, 1887.

Lapouge G.V. de - L'Aryen, son rôle social, Paris, 1899.

Lapouge G.V. de - La crise de la morale sexuelle, Mil neuf cent. Revue d'histoire intellectuelle, Vol. 18, pp. 167-190, Année 2000.

Lapouge G.V. de - La depopulation de la France, Revue d'Anthropologie, Vol. 16, pp. 69-80, 1887.

Lapouge G.V. de - La vie et la mort des nations, Revue Internationale de Sociologie, Vol. 2, pp. 421-436, 1894.

Lapouge G.V. de - Le darwinisme dans la science sociale, Revue Internationale de Sociologie, Vol. 1, pp. 414-436, 1893.

Lapouge G.V. de - Le paradoxe pangermaniste, Mercure de France, Vol. 111, pp. 640-654, 1915.

Lapouge G.V. de - Les lois fondamentales de l'anthropo-sociologie, Revue Scientifique, Ser. 4, T. 8, No. 18, pp. 545-552, 1897.

Lapouge G.V. de - Les sélections sociales, Revue d'Anthropologie, Vol. 16, pp. 519-550, 1887.

Lapouge G.V. de - L'Hérédité, Revue d'Anthropologie, Vol. 15, pp. 512-521, 1886.

Lapouge G.V. de - L´Hérédité dans la Science Politique, Revue d'Anthropologie, Vol. 17, pp. 169-191, 1888.

Lapouge G.V. de - L'indice cephalique des conscrits du canton de Rennes, 1895-1896, Bulletin de la Société scientifique et médicale de l'Ouest, Vol. 5, pp. 91-98, 1896.

Lapouge G.V. de - Ludwig Woltmann, ein Bahnbrecher der Sozialanthropologie, Politisch-Anthropologische Revue, Vol. 6, pp. 37-41, 1907-8.

Lapouge G.V. de - Materiaux pour la geographie anthropologique du departement de l'Herault, Bulletin de la Société languedocienne de géographie, Vol. 17, pp. 350-386, 472-509, 1894.

Lapouge G.V. de - Natural selection and social selection, in Sociology and Social Progress, pp. 647-653, 1905.

Lapouge G.V. de - Recherches anthropologiques sur le problème de la dépopulation, Revue d'Économie Politique, Vol. 9, pp. 1002-1029, 1895, Vol. 10, pp. 132-146, 1896.

Lapouge G.V. de - The numerous families of former times, Eugenics Review, Vol. 19, pp. 198-202, 1927.

Lapouge G.V. de - Transmutation et sélection par éducation, Revue Internationale de Sociologie, Vol. 3, pp. 169-190, 1895.

Muffang H. - Écoliers et étudiants de Liverpool (review), L'Anneé Sociologique, Vol. 3, pp. 588-589, 1898-9.

Muffang H. - Études d'anthropo-sociologie, Ecoliers et paysans de Saint-Brieuc, Revue internationale de sociologie, Vol. 5, pp. 789-803, 1897.

Niceforo A. - Les classe pauvres, Paris, 1905.

Paulhan F. - Les sélections sociales d'apres un livre recent, Revue Scientifique, Vol. 33, T. 6, pp. 13-18, 1896.

Pfitzner  W. - Social-anthropologische Studien III. Der Einfluss der socialen Schichtung (und der Confession) auf die anthropologischen Charaktere, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 4, pp. 31-98, 1901.

Röse C. - Beiträge zur europaischen Rassenkunde, Archiv fur Rassen- und Gesellschafts-Biologie, Vol. 2, pp. 689-798, 1905, Vol. 3, pp. 42-134, 1906.

Ripley W.Z. - Ethnic influences in vital statistics, American Statistical Association, Vol. 5, pp. 18-40, 1896.

Ripley W.Z. - Ethnic theories and movements of population: a rejoinder, Quarterly Journal of Economics, Vol. 14, pp. 426-428, 1900.

Ripley W.Z. - Geography as a Sociological Study, Political Science Quarterly, Vol. 10, No. 4, pp. 636-655, 1895.

Schwidetzky I. - Assortment and selection, Social Research, Vol. 36, No. 4, pp. 542-548, 1969.

Taguieff P.-A. - Sélectionnisme et socialisme dans une perspective aryaniste: théories, visions et prévisions de Georges Vacher de Lapouge (1854-1936), Mil neuf cent, Vol. 18, pp. 7-51, 2000.

Wahlund S. - Sozialer Aufstieg und Anthropologische auslese, Hereditas, Vol. 12, No. 1-2, 71–108, 2010.

Winiarski L. - L'Anthroposociologie, Le Devenir Social, Vol. 4, pp. 193-232, 1898.

Woltmann L. - Die Germanen in Frankreich, Jena, 1907.

Woltmann L. - Die Germanen und die Renaissance in Italien, Jena, 1907.

Woltmann L. - Politische Anthropologie, Eisenach, 1903.

Διάφορα Lapouge

Lapouge G.V. de - Kritik der Jenenser Preisausschreibens, Politisch-Anthropologische Revue, Vol. 3, pp. 297-305, 1904-5.

Lapouge G.V. de - Recherches sur 127 ultra-brachycephales de 90 à 100 et plus, Bulletin de la Société scientifique et médicale de l'Ouest, Vol. 6, pp. 235-242, 1897.

L'enseignement de l'anthropologie à Montpellier, Matériaux pour l'histoire primitive et naturelle de l'homme, Ser. 3, Vol. 5, pp. 45-46, 1888.

Un maître français de Hitler: Vacher de Lapouge, Le Temps, 17-12-1933.


Μελέτες φυλετικής μίξης

Abel W. - Über Europäer-Marokkaner- und Europäer-Annamiten-Kreuzungen, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 36, pp. 311-329, 1937.

Alberto M.S. - Contribution to the study of racial interpenetration in Mozambique, caused by human interbreeding, South African Journal of Science, Vol. 53, pp. 237-240, 1957.

Benoist J. - Les Martiniquais. Anthropologie d'une population métissée, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 4, 1963.

Bhattacharya D.K. - A Somatometric Study of the Anglo-Indians of India, Journal of the Anthropological Society of Nippon, Vol. 76, pp. 75-84, 1968.

Blanchard R. - Les tableaux du Métissage au Mexique, Journal de la Société des Américanistes, Vol. 5, No. 1, pp. 59-66, 1908.

Blanchard R. - Encore sur les tableaux de métissage du Musée de Mexico, Journal de la Société des Américanistes, Vol. 7, No. 1, pp. 37-60, 1910.

Boas F. - The half-blood Indian, an anthropometric study, Popular Science Monthly, Vol. 45, pp. 761-770, 1894.

Bonifacy - Les Métis franco-tonkinois, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 1, No. 1, pp. 607-642, 1910.

Brownlee J. - Note on the possibility of analyzing race mixture into their original elements by the Mendelian formula, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 41, pp. 179-199, 1911.

Chung C.S. et al. - Effects of interracial crosses on cephalometric measurements, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 69, pp. 465-472, 1986.

Davenport C.B. - Notes on physical anthropology of Australian aborigines and black-white hybrids, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 8, pp. 73-94, 1925.

Davenport C.B. - Race Crossing in Jamaica, Scientific Monthly, Vol. 27, pp. 225-238, 1928.

Davenport C.B. - The mingling of races, in Human biology and racial welfare, New York, 1930.

Davenport C.B., Steggerda M. - Race crossing in Jamaica, Washington, 1929.

Day C.B. - A study of some Negro-white families in the United States, Harvard African Studies, Vol. 10, 1932.

Dunn L.C. - An anthropometric study of Hawaiians of pure and mixed blood, Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, Harvard University, Vol. 11, No. 3, 1928

Estabrook A.H., McDougle I.E. - Mongrel Virginians; the Win tribe, Baltimore, 1926.

Fischer E. - Die Rehobother Bastards und das Bastardierungsproblem beim Menschen (reviews: [1], [2], [3], [4] +photos), Jena, 1913.

Fischer E. - Europäer-Polynesier-Kreuzung, FZeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 28, pp. 205-209, 1930.

Fischer E. - Neue Rehobother Bastardstudien. I. Antlitzveränderungen verschiedener Altersstufen bei Bastarden, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 37, pp. 127-139, 1938.

Fleming R.M. - Physical heredity in human hybrids, Annals of eugenics, Vol. 9, pp. 55-81, 1939.

Gayre of Gayre R. - Miscegenation and Racial Improvement, Mankind Quarterly, pp. 67-86, Oct. 1970.

Gusinde M. - Pygmäen-Neger-Bastarde im östlichen Kongogebiet, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 40, pp. 92-148, 1942.

Hauschild R. - Bastardstudien an Chinesen, Negern, Indianern in Trinidad und Venezuela, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 39, pp. 181-289, 1941.

Hauschild R. - Rassenkreuzungen zwischen Negern und Chinesen auf Trinidad, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 38, pp. 67-71, 1939.

Hiernaux J., Heintz N. - Croissance biométrique des Franco-Vietnamiens, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 1, No. 1, pp. 55-89, 1967.

Holbé M.T.V. - Métis de Cochinchine, Revue Anthropologique, Vol. 24, pp. 281-293, 1914, Vol. 26, pp. 449-466, 1916.

Holbé M.T.V. - Métissage et Métis, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 1, No. 1, pp. 336-344, 1910.

Jenks A.E. - Indian-white amalgamation, an anthrometric study, Bulletin of the University of Minnesota, No. 6, pp. 1-24, 1916.

Kubota Y. - Anthropometric Study of Mixed-Blooded Children between Japanese and White or Negro Races, Japanese Journal of Health and Human Ecology, Vol. 19, pp. 93-106, 2010.

Lebzelter V. - Über Khoisanmischlinge in Südwestafrika, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 34, pp. 213-231, 1934.

Little K. - Some Anthropological Characteristics of Anglo-Negro Children, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 72, pp. 57-73, 1943.

Lotsy J.P. - Hybridization among human races in South Africa, Genetica, Vol. 10, pp. 131-315, 1928.

Lundborg H. - Die Rassenmischung beim Menschen, Bibliographica Genetica, Vol. 8, pp. 253-254, 1931.

Merritt-Hawkes O.A. - The Leunbach family: A Danish Family with American Indian Blood, Journal of Heredity, Vol. 20, pp. 469-479, 1929.

Mjoen J.A. - Biological and social consequences of race-crossing, Journal of Heredity, Vol. 17, pp. 175-182, 1926.

Olivier G. - Émigration et métissage, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 7, No. 2, pp. 193-208, 1965.

Olivier G. - Les caractères descriptifs des Franco-Vietnamiens, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 1, No. 1, pp. 5-54, 1967.

Reuter E.B. - The mulatto in the United States, Boston, 1918.

Rodenwaldt E. - Vom Seelenkonflikt des Mischlings, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 34, pp. 364-375, 1934.

Ruggles Gates R. - A Pedigree Study of Amerindian Crosses in Canada, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 58, pp. 511-532, 1928.

Ruggles Gates R. - Studies in Race Crossing: IV. Crosses of Chinese, Amerindians and Negroes, and their Bearing on Racial Relationships, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 47, pp. 233-315, 1956.

Ruggles Gates R. - Studies in race crossing: VI. The Indian remnants in Eastern Cuba, Genetica, Vol. 27, pp. 65-96, 1954.

Ruggles Gates R. - Studies of interracial crossing: VII. Crosses between Zulus and East Indians in Natal, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 49, pp. 22-28, 1958.

Ruggles Gates R. - Studies in Race Crossing: VIII. Japanese War Children, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 49, pp. 129-147, 1958.

Schaeuble J. - Indianer und Mischlinge in Südchile, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 38, pp. 63-66, 1939.

Schreider E. - Étude de quelques signes de métissage dans une population amérindienne, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 6, No. 4, pp. 223-234, 1955.

Shapiro H.L. - Descendants of the Mutineers of the Bounty (review) (+photos), Nature, Vol. 126, pp. 259, 1930.

Steggerda M. - Mestizos of South America, in Hanbook of South American Indians, Bureau of American Ethnology, Bull. 143, 1950.

Steggerda M. - Physical development of negro-white hybrids in Jamaica, British West Indies, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 12, No. 1, pp. 121-138, 1928.

Sullivan L.R. - Anthropometry of the Siouan tribes (+summary), Anthropological papers of the American Museum of Natural History, Vol. 23, Pt. 3, 1919.

Tao Y.-K. - Chinesen-Europäerinnen-Kreuzung. (Anthropologische Untersuchungen an F₁-Mischlingen), Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 33, pp. 349-408, 1935.

Trevor J.C. - Some anthropological characteristics of hybrid populations, Eugenics Review, Vol. 30, 1938.

Twiesselmann F. - Croissance des dimensions cranio-faciales de métis belgo-zaïrois de première génération, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 9, No. 3, pp. 163-175, 1982.

Williams G.D. - Maya-Spanish Crosses in Yucatan, Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, Vol. 13, No. 1, 1931.


Φυλή και υγεία

Candolle A. de - Les types brun et blond au point de vue de la santé, Revue d'Anthropologie, Vol. 16, pp. 265-274, 1887.

Pittard E. - À propos du cancer: une piste qu'on n'a pas le droit de négliger, Journal des infirmières, pp. 1-8, 1949.

Pittard E. - Étude sur la répartition géographique et ethnique du cancer, Le Globe. Revue genevoise de géographie, Vol. 65, No. 1, pp. 1-41, 1926.

Pittard E. - Existe-t-il des maladies raciales?, peut-on envisager un rapport entre le cancer et la race?, Experientia, Vol. 2, No. 8, pp. 306-310, 1946.

Pittard E. - Le cancer dans les races humaines, Revue anthropologique, Vol. 37, No. 1-3, pp. 1-15, 1927.

Pittard E. - La répartition du cancer dans les Iles britanniques: rapports possibles entre le cancer et la race, Bruxelles-médical, No. 20, pp. 1-2, 1929.

Pittard E. - Sur un rapport présumé entre le cancer et la race dans les Iles britanniques, Bruxelles-médical, No. 10, pp. 1-11, 1929.


Εξελικτική Θεωρία

Darwin C. - On the Origin of Species, London, 1859.

Darwin C. - The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex, London, 1871.

Darwin C. - The Expression of the Emotions in Man and Animals, London, 1872.

Darwin C. - Variation of Animals and Plants Under Domestication,Vol. I, Vol. II, 1868.

Hrdlička A. - Normal Variation, Proceedings of the American Philosophical Society, Vol. 74, pp. 253-261, 1934.

Purves D. - The Evolutionary Basis of Race Consciousness, Mankind Quarterly, pp. 51-54, Jul. 1960.

Vallois H.V. - Les preuves anatomiques de l'origine monophylétique de l'homme, L'Anthropologie, Vol. 39, pp. 77-101, 1929.

Wallace A.R. - Contributions to the theory of natural selection, London, 1871.

Wallace A.R. - Darwinism: an exposition of the theory of natural selection with some of its applications, London, 1889.

Wallace A.R. - Human Selection, Fortnightly Review, Vol. 48, pp. 325-337, 1890.

Weismann A. - Essays Upon Heredity and Kindred Biological Problems, Oxford, 1891.

Weismann A. - On the supposed transmission of mutilations (1888), in Essays upon heredity and kindred biological problems, Oxford, 1891.

Weismann A. - The Effect Of External Influences Upon Development, London, 1894.


Φυλή και γεωγραφία

Griffith Taylor T. - Climatic Cycles and Evolution, Geographical Review, Vol. 8, pp. 289-328, 1919.

Griffith Taylor T. - Environment, race, and migration, Chicago, 1937.

Griffith Taylor T. - Racial Migration-Zones and their Significance, Human Biology, Vol. 2, pp. 34-62, 1930.

Griffith Taylor T. - Racial zones and head indices, Nature, Vol. 122, pp. 95-96, 1928.

Griffith Taylor T. - The Ecological Basis of Anthropology, Ecology, Vol. 15, pp. 223-242, 1934.

Griffith Taylor T. - The Evolution and Distribution of Race, Culture, and Language, Geographical Review, Vol. 11, pp. 54-119, 1921.

Haddon A.C. - The wanderings of peoples, Cambridge, 1911.

Kappers A.C.U. - The spread of primitive humanity and its links with the more differentiated races as revealed by cephalic and cranial index curves, Proceedings, Koninklijk Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Vol. 39, No. 10, pp. 1156-1165, 1936, Vol. 40, No. 1, pp. 29-38, 1937.


Ιστορία της ανθρωπολογικής σκέψης

Bendyshe T. - The history of anthropology, Memoirs read before the Anthropological Society of London, Vol. 1, pp. pp. 335-458, 1863-4.

Bloch A. - Galien anthropologiste, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 1, No. 1, pp. 347-359, 1900.

Gloor P.-A. - Documents anciens en anthropologie sur le vivant: quelques réflexions historiques et méthodologiques, Archives suisses d'anthropologie générale, Vol. 44, No. 1, pp. 61-68, 1980.

Lucretius - Roman speculations on the origin of man and civilization, in Kroeber A.L., Waterman T.T., Source Book in Anthropology, Berkeley, 1920.

Rivaud A. - Recherches sur l'Anthropologie Greque [1], [2], [3], [4], [5], [6], Revue Anthropologique, 1911-13.

Roper A. - Ancient eugenics (+summary), Oxford, 1913.

Reuschel H. - Die Rassenfrage bei Platon, Markkleeberg, 1937.


Φυλετικοί τύποι ειδικότερα

Günther H., Fischer E. - Deutsche Köpfe nordischer Rasse, München, 1927.

Hauschild W. - Zur Anthropologie der Cro-Magnon-Rasse, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 55, pp. 53-59, 1923.

Myres J.L. - The Alpine Races in Europe, The Geographical Journal, Vol. 28, No. 6, pp. 537-553, 1906.

Paudler F. - Cro-Magnon-Studien. Eine geschichtliche und programmatische Skizze, Anthropos, Vol. 12-13, pp. 641-694, 1917/1918.

Perret G. -  Cro-Magnon-Typen vom Neolithikum bis heute. (Ein Beitrag zur Rassengeschichte Niederhessens), Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 37, pp. 1-101, 1937.

Pittard E. - L'Homo Alpinus, in Allorge P., Contribution à l'étude du peuplement des hautes montagnes, Paris, 1928.

Retzius A. - The so-called North European race of mankind, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 39, pp. 277-313, 1909.

Saller K. - Die "Cromagnonrasse", Anthropologischer Anzeiger, Vol. 2, No. 3, pp. 176-181, 1925.

Saller K. - Die Entstehung der "nordischen Rasse", Zeitschrift für Anatomie und Entwicklungsgeschichte, Vol. 83, pp. 411-590, 1927.

Sergi G. - The Mediterranean race, London, 1901.

Vallois H.V. - Existe-t-il une race dinarique blonde?, L'Anthropologie, Vol. 46, pp. 210-212, 1936.

Verneau R. - La race de Cro-Magnon, Revue d'Anthropologie, Vol. 15, pp. 10-24, 1886.


Διάφορα

Abel W. - Physiognomische Studien an Zwillingen, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 64. pp. 379-388, 1932.

Alexander M. et al. - Anthropometric data presented in three-dimensional forms, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 19, No. 2, pp. 147–157, 1961.

Baur E., Fischer E., Lenz F. - Grundriss der menschlichen Erblichkeitslehre und Rassenhygiene, Band I, Band II, München, 1923.

Boas F. - Heredity in anthropometric traits, American Anthropologist, Vol. 9, pp. 453-469, 1907.

Bryn H. - Researches into anthropological heredity, Hereditas, Vol. 1, pp. 186-212, 1920.

Burr C.S. - America's Race Heritage, New York, 1922.

Dillingham W.P. - Dictionary of races or peoples, Report of immigration commission, Washington, 1911.

Edelmann H. - Die Profilanalyse. Eine Studie an photographischen und röntgenographischen Durchdringungsbildern, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 37, No. 2, pp. 166-188, 1938.

Făcăoaru I. - Introducerea eugeniei în învăţământul german de toate gradele, Buletin eugenic şi biopolitic, Vol. 7, Nos. 8-10, pp. 270-277, 1936.

Făcăoaru I. - Realizări biopolitice şi eugenice, însemnări dintr'o călătorie în Germania, Buletin eugenic şi biopolitic, Vol. 7, Nos. 11-12, pp. 347-355, 1936.

Fleure H.J. - Some Problems of Physical Anthropology, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 77, pp. 1-5, 1947.

Gayre R. - Dangers in Propaganda for Population Limitation, Mankind Quarterly, pp. 3-5, July 1971.

Gayre R. - The Dilemma of Inter-racial Relations, Mankind Quarterly, pp. 183-201, Apr. 1966.

Gregory J.W. - The menace of colour, London, 1925.

Jordan D.S. - Biological Effects of Race Movements, Popular Science Monthly, Vol. 87, pp. 267-270, 1915.

Kelemen A. - Pszichológiai tesztvizsgálatok lehető sége az etnikai antropológiai kutatásokban, Anthropologiai Közlemények, Vol. 18, pp. 113-119, 1974.

Laughlin H. - Eugenical Sterilization in the United States, Chicago, 1922.

Lundborg H. - Race biological aspects of some problems of population, Eugenics Review, Vol. 19, pp. 290-293, 1928.

Lundborg H. - The danger of degeneracy, Eugenics Review, Vol. 13, pp. 531-539, Vol. 14, pp. 41-43, 1922.

Males B. - Racial Biodynamics and Biogenesis in the Study of Population, Mankind Quarterly, pp. 3-20, Jul. 1964.

Maurel E. - Étude comparée du sang dans les races humaines, Association française pour l'avancement des sciences, pp. 663-673, 1886.

Miele F. - The Morphological Method and Racial Classification, Mankind Quarterly, pp. 220-227, Apr. 1972.

O'Brien R., Shelton W. - Women's Measurements for Garment and Pattern Construction, Washington, 1941.

Otto H., Stachowitz W. - Einführung In Die Vererbungslehre, Frankfurt Am Main, 1939.

Schreiber G. - La stérilisation eugénique aux Etats-Unis, Revue anthropologique, Vol. 45, pp. 82-84, 1935.

Schreiber G. - La stérilisation eugénique en Allemagne une année d'application de la loi du 14 Juillet 1933 pour l'enraiment de l'hérédité morbide, Revue anthropologique, Vol. 45, pp. 84-92, 1935.

Sparks C.S., Jantz R.L. - A reassessment of human cranial plasticity: Boas revisited, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Vol. 99, pp. 14636-14639, 2002.

Stratz C.H. - Die Rassenschönheit des Weibes, Stuttgart, 1898.

Stratz C.H. - Die Schönheit des weiblichen Körpers (+french), Stuttgart, 1908.

Stratz C.H. - Der Körper des Kindes für Eltern, Erzieher, Ärzte und Künstler, Stuttgart, 1903.

Swan D. - Racial Differences and Physical Anthropology, Mankind Quarterly, pp. 149-160, Jan. 1965.

Thompson E.T. - Race relations and the race problem, Durham, North Carolina, 1939.

Weninger J. - Über die Weichteile der Augengegend bei erbgleichen Zwillingen, Anthropologischer Anzeiger, Vol. 9, No. 1, pp. 57-67, 1932.