Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014

Οι μογγόλοι Τούρκοι

Ένα ενδιαφέρον άρθρο με αρκετά ανθρωπολογικά στοιχεία δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα στην ιστοσελίδα των Ελλήνων Εθνικιστών. Το άρθρο αναφέρεται στην ανθελληνική προδοτική στάση της αριστεράς, που ποτέ δεν καταγγέλει την επεκτατική και φιλοπόλεμη Τουρκία, ούτε το αυταρχικό και μισογυνικό Ισλάμ, ενώ μιλά εθνοπροδοτικά μονίμως για «ελληνοτουρκική φιλία». Προσδιορίζοντας τους Τούρκους, ο συγγραφέας εισάγει ανθρωπολογικά στοιχεία. Παρατίθεται το απόσπασμα του άρθρου και έπειτα ακολουθούν κάποια σχόλια επί αυτού.

«Οἱ Τοῦρκοι εἶναι ἕνας λαὸς μογγολικῆς καταγωγῆς μὲ κοιτίδα τὰ ὑψίπεδα τῆς κεντροασιατικῆς στέππας (Τουρκμενιστάν).

Εἶναι ἕνας λαὸς πού «γεννήθηκε» σὲ συγκεκριμένο χρονικὸ σημεῖο τῆς ἱστορίας, καθὼς πρὶν ἀπὸ αὐτὸ δὲν ὑφίστατο.

Τὰ μογγολοειδῆ ἀνθρωπολογικὰ...
χαρακτηριστικά τους [προτεταμένα ζυγωματικά ὀστᾶ, πλατυῤῥυνία, «ἀμυγδαλωτοί» ἤ «σκιστοί» ὀφθαλμοὶ μὲ λιπώδη ἱστὸ στὰ βλέφαρα καὶ ἐπίκανθο στὸν δακρυϊκὸ πόρο, γενικὴ βραχυσωμία, κοντᾶ ἄκρα σὲ σχέσι μὲ τὸν κορμὸ τοῦ σώματος (βραχυσκελία), σκοῦρο ὑποκίτρινο χρῷμα δέρματος κλπ] ἀποκαλύπτουν τὴν φυλετική τους συγγένεια μὲ τοὺς Μογγόλους καὶ τοὺς Κινέζους, ἥτινες ἀμφότεροι διαθέτουν τὰ αὐτὰ χαρακτηριστικά, σὲ ἐντονώτερο βαθμό.

Τὸ ὄνομά τους προέρχεται ἐκ τῆς ῥίζης «Ταράκ», ἐκ τῆς ὁποίας προέρχονται καὶ τὰ ἐθνολογικὰ ὀνόματα «Τουράν», «Τάταροι» κλπ (μὲ τὸ ὄνομα «Τουράνιοι» ἀποδίδεται ἡ παμμογγολικὴ ὁμοφυλία, στὴν ὁποία ἀνήκουν διάφορα μογγολικὰ φῦλα ὅπως πχ τὰ τουρκ-ικὰ καὶ τὰ ταταρ-ικά).

Στὴν ἀρχαιότητα, στὴν περιοχὴ τῆς σημερινῆς Τουρκίας, κατῴκουν φῦλα Ἑλληνικὰ καὶ φῦλα Μηδικά. Ὁ μογγολοειδὴς ἀνθρωπότυπος δὲν εἶχε ἐμφανισθῇ τότε πουθενὰ πλησίον τῆς Μεσογείου.

Μογγολικὰ φῦλα ὁρμώμενα ἐκ τῆς δυτικῆς Κίνας ἐξεκίνησαν, σταδιακῶς ἐν τῇ παρόδῳ τῶν αἰώνων, νὰ ἐπιδράμουν πρὸς δυσμάς, νὰ λεηλατοῦν, νὰ σφάζουν, νὰ βιάζουν, νὰ λῃστεύουν καὶ νὰ παρασιτοῦν ἐπάνῳ σὲ πολιτισμοὺς ἄλλων λαῶν που εὕρισκαν στὸ διάβα τους. Ἡ βιολογικὴ ἀνάμειξις, μερικὲς φορὲς εἰρηνική, ὅμως τὶς περισσώτερες βεβιασμένη (λόγῳ τῶν ἐκτεταμένων βιασμῶν στοὺς ὁποίους ἐπεδίδοντο οἱ ἐπιδρομεῖς), μεταξὺ τῶν μογγολικῶν αὐτῶν φύλων καὶ τῶν λευκῶν γηγενῶν πληθυσμῶν τῆς ἀρχαίας Ἀσίας ποὺ εὕρισκαν στὸ διάβα τους (βλέπε ἐπελάσεις Μογγόλων «Χάν» τοῦ Τζένγκις Χάν, Οὕννων τοῦ Ἀττίλα κλπ), παρήγαγε τὰ λεγόμενα «τουρκικά» φῦλα, ἤ Μογγόλους «δεύτερης γενεᾶς» (ἀπόγονοι Λευκῶν καὶ Μογγόλων) οἱ ὁποῖοι, ὅσον ἀφορᾷ τὰ ἀνθρωπολογικὰ χαρακτηριστικά, διατηροῦν τὰ μογγολικὰ σὲ μετριότερη μορφὴ σὲ συνδυασμὸ μὲ τὰ λευκά (βλ. πχ «Σελτζούκους» Τούρκους).

Ἀναδιφώντας στὴν ἱστορία, βλέπουμε ὅτι ἡ πορεία τῶν τουρκικῶν, ὅπως καὶ ὅλων τῶν μογγολικῶν φύλων, εἶναι συνυφασμένη μὲ τὴν ἐπιδρομή, τὴν ἁρπαγή, τὴν γενοκτονία, τὴ φωτιά, τὴν κτηνῳδία, τοὺς βιασμούς, τὶς κλοπές. Τὰ μογγολικὰ φῦλα ἀπ’ ὅ,που περνοῦσαν ὄχι μόνο κατέστρεφαν, ἀλλὰ δὲ δημιουργοῦσαν καὶ τίποτα.. Δικαίως τὰ ἐχαρακτήρισε κἄποιος «μάστιγα τοῦ Θεοῦ». Τρανὸ παράδειγμα οἱ ὁρδὲς τοῦ Τζένγκις Χάν, ὁ ὁποῖος εἶχε δώσει ἐντολὴ στοὺς στρατιῶτες του νὰ τοῦ πηγαίνουν καθημερινὰ στὴ σκηνή του τέσσερεις διαφορετικὲς γυναῖκες ἀπὸ τοὺς λαοὺς ποὺ αἰχμαλώτιζε γιὰ νὰ τὶς βιάζῃ ὥστε «νὰ ἐξαπλωθῇ τὸ μογγολικό του σπέρμα στὴ γῆ ὅσο γίνεται περισσότερο»!

Οἱ τουρκομογγόλοι, ὡς φυλετικὴ ὁμάδα, ἔχει μηδαμινὴ συνεισφορὰ εἰς τὴν πολιτισμικὴν ἐξέλιξιν τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους. Οὔτε στὶς ἐπιστῆμες, οὔτε στὶς τέχνες καὶ τὰ γράμματα, οὔτε στὴν φιλοσοφία, οὔτε στὴν τεχνολογία γενικῶς ἔχουν νὰ ἐπιδείξουν κάτι τὸ ἀξιόλογο, καὶ αὐτὸ ἰσχύει τόσο σήμερα ὅσο καὶ πρὶν ἀπὸ 1.000 χρόνια. Εἶναι μία σταθερὴ ἀξία.

Αὐτὸ ποὺ οἱ τουρκομογγόλοι ἀντιθέτως ἔχουν νὰ ἐπιδείξουν ὡς λαός, νοοτροπία, κουλτούρα κλπ εἶναι ἡ χοιρῴδης ἀπληστία, ἡ ὕβρις, οἱ σφαγές, οἱ λεηλασίες ἄλλων χωρῶν, ἡ ὀπισθοδρόμησι τῆς ἀνθρωπίνου συνειδήσεως καὶ ἡ καταστροφὴ ἄλλων πολιτισμῶν. Αὐτὸ τὸ γνωρίζουμε ἐξ ἰδίας ἱστορικῆς πείρας ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες ἐδῷ καὶ πάνῳ ἀπὸ 600 χρόνια. Καὶ μαζὺ μὲ ἐμᾶς, τὸ γνωρίζουν ὅλοι οἱ βαλκανικοὶ λαοί, τὸ γνωρίζουν οἱ Σύριοι, οἱ Ἀρμένιοι, οἱ Κοῦρδοι, οἱ Πέρσες, ἐν ὀλίγοις τὸ γνωρίζουν ὅλοι οἱ γείτονες τῶν Τούρκων.

Οἱ Τοῦρκοι παρενοχλοῦν καὶ ὑπονομεύουν διαρκῶς ὅλους τοὺς γείτονές τους, ἔχοντας προαιωνίως ἐπεκτατικὲς βλέψεις ἐναντίον ὅλων. Εἶναι οἱ λεγόμενοι «νταῆδες τῆς γειτονιᾶς».

Παρ’ ὅλο ποὺ ὅλοι οἱ γείτονές τους ᾖσαν ἐδῷ πρὶν ἔρθουν αὐτοὶ στὴν περιοχή, παρ’ ὅλο ποὺ ἦρθαν ἐδῷ, στὴν Εὐρώπη, ἀπὸ τὴ δυτικὴ Κίνα, παρ’ ὅλ’ αὐτὰ λέγω, θέλουν νὰ ἐκτοπίσουν ὅλους τοὺς γείτονες καὶ νὰ πάρουν τὰ ἐδάφη τους. Θέλουν νὰ γενοκτονήσουν ὅλους τοὺς γείτονες καὶ νὰ ἐξαπλώσουν τὸν μογγολικό τους σπόρο. Αὐτὸ κάνουν ἐδῷ καὶ αἰῶνες· αὐτὸ ἔκαναν σὲ ὅλους τοὺς λευκοὺς πληθυσμούς, καθ’ ὁδὸν «ἀπὸ τὸν Εἰρηνικὸ στὴν Μεσόγειο», κλέβοντας τὰ ἐδάφη τους καὶ γενοκτονώντας τους ἰδίους, ὅπως ἔκαναν μὲ Ποντίους, Ἀρμενίους, Κυπρίους καὶ Κούρδους στὴν πρόσφατη ἱστορία.

Αὐτὸ εἶναι τὸ μόνο ποὺ κάνουν. Αὐτὸ ἔκαναν πάντα καὶ αὐτὸ θὰ κάνουν πάντα.
Οἱ Τοῦρκοι σήμερα κατοικοῦν σὲ ἐδάφη προϊστορικῶς περσικά, ἀρμενικά, κουρδικά, ἑλληνικά… Τὰ δυτικὰ παράλια τῆς «Τουρκίας» (Τροία, Αἰολίς, Ἰωνία, Καρία κλπ), ἡ γὴ δῆλα δὴ ποὺ γέννησε τοὺς Προσωκρατικοὺς Κοσμοσόφους, οἱ ὁποῖοι πρωτο-ἵδρυσαν τὴν ἐπιστημονικὴ μέθοδο καὶ κυριολεκτικῶς ἔφεραν τὸν πολιτισμὸ στὸν πλανήτη, ἡ αἰγαιακὴ γὴ ποὺ γέννησε τὴν φυσικὴ φιλοσοφία, τὴν λυρικὴ ποίησι, τὸν Τρωϊκὸ πολιτισμὸ κλπ, σήμερα κατέχεται ἀπὸ αὐτὴν τὴν βάρβαρη ὁρδή, ἡ ὁποία ὄχι μόνο δὲν παράγει ἐφάμιλλο πολιτισμὸ σὲ αὐτὴ τὴ γῆ, ὄχι μόνο δὲν παράγει κἂν πολιτισμό, καθὼς ἡ σκοταδιστική της θρῃσκεία καὶ πολιτισμικοὶ θεσμοὶ ἐξαθλιώνουν τὸν ἄνθρωπο, ἀλλὰ καὶ ἀποκρύπτει τὸν πολιτισμὸ ποὺ εἶναι κυριολεκτικὰ χαραγμένος πάνῳ στὴν μικρασιατικὴ γῆ, τὸν σπιλώνει, τὸν ἰδιοποιεῖται, τὸν λῃστεύει. Ἐφ’ ὅσον στὰ μικρασιατικὰ παράλια «μιλᾶνε γιὰ τὸν ἀρχαιοελληνικὸ πολιτισμὸ ἀκόμα καὶ οἱ πέτρες» καὶ εἶναι τόσοι οἱ ἀρχαιοελληνικοὶ ναοὶ ποὺ δὲν κρύβονται οὔτε «δικαιολογοῦνται» εὔκολα, οἱ Τοῦρκοι ξεναγοὶ τουριστῶν ἀναφέρουν συκοφαντικὰ ὅτι αὐτὰ εἶναι μνημεῖα τουρκικοῦ πολιτισμοῦ, ἤ, στὴν καλλίτερη περίπτωσι, «ῥωμαϊκοὶ ναοί», διότι μισοῦν καὶ φοβοῦνται τὴν Ἑλλάδα, παρ’ ὅλο ποὺ κατοικοῦν ἐπάνῳ στὴ γῆ της, παρ’ ὅλο ποὺ αὐτὴ ἐξεπολίτισε καὶ ἐφώτισε καὶ αὐτοὺς ἀλλὰ καὶ ὅλον τὸν κόσμο, αὐτοὶ τὴν ζηλεύουν καὶ τὴ μισοῦν, θέλουν κι ἄλλο, θέλουν νὰ πάρουν καὶ τὰ ὑπόλοιπα ἐδάφη ποὺ ἔχουν μείνει Ἑλληνικά, θέλουν νὰ τὴν ἐξαφανίσουν.

Αὐτὸ θέλουν τὰ τουρκομογγολικὰ μισελληνικὰ κτήνη, καὶ δὲν θὰ σταματήσουν ἂν δὲν τὸ πετύχουν: Νὰ καταπιοῦν τὴν Ἑλλάδα.»

Είναι ορθά αυτά που γράφονται για την καταγωγή και τα ανθρωπολογικά γνωρίσματα των Τούρκων, που αρχικά ήταν μογγόλοι από την κεντρική Ασία. Έπειτα αναφέρεται ότι την Μικρά Ασία κατοικούσαν Ελληνικά και Μηδικά φύλα, πριν έρθουν οι μογγόλοι. Τα Μηδικά φύλα θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι ήταν πληθυσμοί κυρίως Αρμενοειδείς-Αλπικοί, και λιγότερο Ιρανικοί. Ορθά αναφέρεται η «συμβολή» των μογγόλων Τούρκων στην ιστορία ως η καταστροφή, η λεηλασία και η οπισθοδρόμηση. Ωστόσο στο κείμενο οι κάτοικοι της Τουρκίας αντιμετωπίζονται όλοι ως μογγόλοι κάτι που δεν ισχύει στην πραγματικότητα, καθώς δεν έχουν όλοι τα αναφερθέντα σωματικά γνωρίσματα. Εκτιμάται πως μόνο ένα 20% περίπου είναι Τουρανικοί, ενώ οι υπόλοιποι είναι κυρίως Αρμενοειδείς -οι Μήδοι του κειμένου- ή και Αλπικοί, με διάφορους άλλους φυλετικούς τύπους σε μικρότερους αριθμούς, όπως Μεσογειακοί, Ιρανικοί, κλπ.

Πάντως οι κάτοικοι του γειτονικού κράτους αυτοαποκαλούνται πλέον Τούρκοι παρότι δεν είναι όλοι μογγόλοι, ενω στο όνομα του Τουρκισμού, ασκούν επεκτατική εξωτερική πολιτική. Μόνο με μια εθνικιστική κυβέρνηση στην Ελλάδα θα σταματήσει η εθνοπροδοτική υποχωρητικότητα έναντι των Τούρκων και θα μπει ένα φρένο στον Τουρκικό επεκτατισμό.

5 σχόλια:

 1. οι μογγολικοι τυποι ειναι ο τουρανικος ο ουραλικος ο λαπωνικος ο μογγολικος ο αλταικος και ποιος αλλος?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μογγολικοί τύποι υπάρχουν πάρα πολλοί. Οι αναφερθέντες Turanid, Uralid, Lappid, Aralid είναι πιο γνωστοί επειδή ανιχνεύονται και στην Ευρώπη.

   Μερικοί ακόμα είναι οι τύποι της Σιβηρίας και κεντρικής Ασίας όπως Sibirid, Eskimid, Tungid, Kumid, Pamirid, καθώς και της ανατολικής Ασίας όπως Palaungid, Paleomongolid, Coshu, North Sinid, South Sinid, κτλ. Μεταξύ των μογγόλων, που μάλιστα έχουν εξαπλωθεί σε πολύ μεγάλη έκταση, υπάρχει αρκετή ποικιλότητα.

   Διαγραφή
 2. Στον εξευρωπαϊσμένο τουρκικό πληθυσμό, αυτόν που κατοικεί σε Πόλη και παράλια και προβάλλεται εντόνως από την τηλεοπτική τους προπαγάνδα, συναντούμε πρότυπες & έκπαγλες μορφές αρίων, τόσο γυναικών όσο και ανδρών, που στην Ελλάδα(με την εξαίρεση κάποιων ορεσιβίων Κρητών & Μακεδόνων) δεν υπάρχουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. "Εκτιμάται πως μόνο ένα 20% περίπου είναι Τουρανικοί"

  Από πού προκύπτει το ποσοστό;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Οι διαχειριστές του ιστολογίου δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των αναγνωστών τους.